Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.05.2016. 10:25

(poništenje poziva) Nabavka lijekova: Aluminij-hidroxid+Magnezij-hidroxid tbl, Omeprazol 20 mg.caps., Simeticon 40 mg. caps...

Izvor: Akta.ba, 23.05.2016.

Univerzitetski klinički centar

Tuzla

 

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka a) i d) Zakona o javnim nabavkama (,5S1. Glasnik BiH". broj 39/14), (u daljem tekstu: Zakon), u skladu sa članom 45. Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, (prečišćeni tekst) u otvorenom postupku javne nabavke lijekova, objavljenom na portalu javnih nabavki pod brojem: 867-1-1-9-3-3/16 od 13.01.2016.godine i u Sl.glasniku BiH broj: 2 od 18.01.2016.godine, na preporuku komisije za javne nabavke, Direktor je donio

 

ODLUKU

o poništenju dijela postupka javne nabavke

 

I

Poništava se dio otvorenog postupka javne nabave lijekova za lotove 2, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 42, 44, 45, 46, 50, 54, 55, 58, 63, 64, 65, 67', 69, 70, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 89,91,92, 94, 95, 97,99, 100, 103, 105, 106, 107, 110, 112, 113, 1 14, 117, 118, 119, 120, 121, 126, 127, 130, 134, 136, 138, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 168, 170, 175, 177, 178, 179, 182, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 236, 240, 241, 244, 247, 250, 251, 252, 254, 258, 260, 262, 263, 264 i 266, iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku - član 69. stav 2. tačka a) Zakona.

Postupak javne nabavke za lotove 28, 35 i 61 se takođe poništava iz razloga što nijedna od primijenih ponuda nije prihvatljiva (član 69. Stav 2) tačka (d) zakona).

 

II

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za nabavu.

 

Ova odluka će se objaviti na vveb-stranici www.ukctuzla.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovaii u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona.

 

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke lijekova pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02- 864-1/15 od 16.12.2015.godine, putem otvorenog postupka objavljenog na portalu javnih nabavki pod brojem: 867-1-1-9-3-3/16 od 13.01.2016.godine i u Sl.glasniku BiH broj: 2 od 18.01.2016.godine. Predmetna nabavka je bila podijeljena na lotove pa su tako za tri lota dostavljene ponude koje nisu

Shodno naprijed navedenom a primjenom člana 69. stav 2. tačka a) i d) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se podnijeti žalba Ugovornom organu najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: