Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.05.2016. 15:30

Nabavka PVC vrata

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5792-7-1-3-3-2/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "MUSTAFA EJUBOVIĆ-ŠEJH JUJO"
IDB/JIB 4227196450008
Kontakt osoba Mustafa Džafić
Adresa Ul. XX br. 44
Poštanski broj 88104 Mostar (bhp sa)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 576-765
Faks (036) 557-605
Elektronska pošta mustafa.ejubovic@hotmail.com
Internet adresa www.modos.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Mostar

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka PVC vrata


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka materijala, izrada i ugradnja PVC vrata u bijeloj boji, ostakljenih Love-e 4+16A+4 Low-e. PVC vrata se trebaju raditi
od petokomornih profila ugradbene debljine 70 mm. Svi ugrađeni okovi moraju imati ateste koji su u skladu sa standardima
EU-a, EN 14351-1:2006 i normi BAS EN 14321-1:2007 koji su sastavni dio Pravilnika o tehničkim osobinama vrata i prozora (
Sl. Novine F BiH 6/09 od 2.2.2009.)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44221000-5 Prozori, vrata i srodni artikli


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 komad

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

800,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke PVC vrata je Osnovna škola „Mustafa Ejubović – Šejh Jujo“ Mostar,u skladu sa podacima iz tenderske
dokumentacije.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Isporuka PVC vrata se vrši u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

1.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.6.2016. 11:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 1.6.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Osnovna škola „Mustafa Ejubović – Šejh Jujo“ . Ul. XX br. 44 88000 Mostar

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: