Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.05.2016. 14:18

Nabavka opreme za zavarivače

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

2742-7-1-183-3-5/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv "TRA" d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj
IDB/JIB 4218684770004
Kontakt osoba Senad Lekić
Adresa Trg Alije Izetbegovića br.11
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 650-608
Faks (032) 650-390
Elektronska pošta tra@opcina-tesanj.ba
Internet adresa www.tra.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opreme za zavarivače


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka opreme za zavarivače u sklopu implementacije projekta COBEAR

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42662000-4 Oprema za zavarivanje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Invertorski uređaj za plazma rezanje, sa kompletnom opremom MIG/MAG kompaktni uređaj za zavarivanje čelika, Cr Ni-
čelika i Al, sa kompletnom opremom Invertorski uređaj za REL i TIG DC (Liftarc) zavarivanje, sa kompletnom opremom
Prenosni uređaj za ultrazvučno ispitivanje zavara, sa opremom, Čelični radionički sto za zavarivanje 600 x 700 x 700 Obuka
i puštanje u rad

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

41811,73

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Srednja škola „Nikola Tesla“ Teslić

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana zaključenja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

postupak se pokreće na osnovu ukazanih potreba „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj iz sredstava projekta
COBEAR, kojeg finansira Delegacija EU u BiH

III 4. Ograničenja za učešće

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama dokazati da : a)
u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili
pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; b) nije pod stečajem ili
nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka
likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili
zemlji u kojoj je registrovan; c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog
osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan; d) je ispunio
obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u
kojoj je registrovan. U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti uz ponudu popunjenu i ovjerenu
kod nadležnog organa Izjavu koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Anex 3. Izjava ne smije biti starija od 15 dana od
dana predaje ponude. Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti slijedeće
dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to: a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom
postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje
novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; b) izvod ili potvrda iz evidencije u
kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o
potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u
skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; c) potvrde nadležne poreske uprave ili
ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može
utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje. d) potvrde nadležne/ih
institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu sa članom 46. Zakona o javnim nabavkama ponuđači
moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.
U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem
profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog
organa kojom dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.
Dostavljeni dokazi se priznaju bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.
Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti slijedeći dokument kojim dokazuju da su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je
predmet nabavke:
- Aktuelan izvod iz sudskog registra ili bilo koji drugi dokument izdat od strane nadležne institucije kojim ponuđa
č nedvosmisleno dokazuje da je u vrijeme predaje ponude bio registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti;
Dokumenti kojima se dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja ekonomske i finansijske sposobnosti u skladu sa članom 47. Zakona o javnim
nabavkama ispuniti slijedeći uslov:
- da je ekonomsko-finansijski sposoban u pogledu činjenica koje se mogu dokazati a koje izdaje banka ili druga finansijska
institucija u skladu sa pozitivnim propisima:
U svrhu dokazivanja uslova iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti popunjenu i
ovjerenu kod nadležnog organa Izjavu koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Anex 4. Izjava ne smije biti starija od 15
dana od dana predaje ponude i kopiju Potvrde svih banaka kod kojih ponuđač ima otvoren račun, da račun nije blokiran u
posljednjih 3 (tri) mjeseca.
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je nakon prijema odluke o izboru dostaviti u roku od 5 dana
originale ili ovjerene kopije dokumenata kojim dokazuje ekonomsku i finansijsku sposobnost.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

NAPOMENA: Na osnovu aneksa IV Ugovora o grantu za realizaciju projekta: “Competitiveness of Business Excellence
Area“(COBEAR), potpisanog između „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj i Delegacije EU u BiH, a koji se odnose na
provođenje procedura, sva roba definisana predemetnim nabavkama u sklopu pomenutog projekta potrebno je da bude
porijeklom iz zemalja EU ili prihvatljivih zemalja (prilog 1-spisak prihvatljivih zemalja.) među kojima se nalazi i BiH. U skladu
sa navedenim tehnički zadovoljavajućom ponudom smatraće se ponuda koja između ostalog sadrži i Izjavu da je roba, koja
je predmet nabavke porijeklom iz EU zemalja i prihvatljivih zemalja (prilog 1.-spisak prihvatljivih zemalja).
Odabrani ponuđač je dužan da obezbjedi pušatnje u rad opreme, kao i jednodenevnu obuku za potrebe Ugovornog organa i
partnera na projektu “Competitiveness of Business Excellence Area“(COBEAR)

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.6.2016. 09:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.6.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto TRA d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj, Ulica i broj: Trg Alije Izetbegovića
11 Soba broj: 16, zgrada Općine Tešanj

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: