Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.05.2016. 14:36

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke prirodne izvorske vode pakovane u galonima i servisiranja aparata za vodu

Izvor: Akta.ba, Broj 3, 27.04.2016.

Na osnovu člana 18. stav 1. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), kao i člana 9. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova („Službeni glasnik opštine Lopare“, broj:1/16) i člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik opštine Lopare, broj: 12/15)Načelnik opštine Lopare, d o n o s i

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke

 

I

Pokreće se postupak javne nabavke prirodne izvorske vode pakovane u galonima od 18,9 litara sa uslugom korištenja i servisiranja dva aparata za vodu za potrebe zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Lopare.

II

Predviđeni maksimalni iznos sredstava za realizaciju javne nabavke je 1.025,64 KM, bez PDV-a.

Finansijska sredstva se obezbjeđuju u budžetu opštine Lopare za 2016. godinu.

 

III

Za predmetnu javnu nabavku vodiće se postupak direktnog sporazuma.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom glasniku opštine Lopare“.

 

R EP U B L I K A S R P S K A

OPŠTINA LOPARE

Načelnik opštine

 

Broj: 02/5-404-27-1/16 

Datum: 19.04.2016.

 

N A Č E L N I K

Dr Rado Savić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: