Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.06.2016. 09:40

(HR) Nabavka konzerviranog povrća i konzerviranog voća

Izvor: Official Journal of the European Union, 01.06.2016.

Hrvatska-Zagreb: Konzervirano povrće i/ili povrće u limenci

2016/S 104-186092

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Pleter-usluge d. o. o.
50056328499
Čerinina 23
Služba(e) za kontakt: Služba za planiranje i nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Ana Klarica Čirjak, Iva Štifter Knezić
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 14627790/+385 14627911
E-pošta: aklarica@pleter-usluge.hristifter@pleter-usluge.hr
Telefaks: +385 14861888

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0011732

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava konzerviranog povrća i konzerviranog voća.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata
Broj gospodarskih subjekata predviđenog okvirnog sporazuma: 3

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 200 000 HRK
Učestalost i vrijednost ugovora koji će se sklapati: Navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava konzerviranog povrća i konzerviranog voća.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15331400, 15332400

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 200 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: da
Broj mogućih obnavljanja: 2
U slučaju ugovora o javnoj nabavi robe ili ugovora o javnim uslugama koji se trebaju obnoviti, procjena vremenskog okvira za ugovore koji će slijediti: 
u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Vrsta, sredstvo jamstva i uvjeti jamstva ponuditelja
Naručitelj zahtijeva sljedeća jamstva:
A) Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je u ponudi obvezan dostaviti u izvorniku jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice, bankarske garancije ili položiti depozit na IBAN naručitelja br.: HR1023900011100338591 u iznosu od 100 000 HRK.
U bankarskoj garanciji treba biti navedeno:
— da je neopoziva, bezuvjetna na prvi pisani poziv.
U slučaju polaganja depozita na IBAN naručitelja ponuditelj je dužan dostaviti potvrdu o uplati (izvod banke).
Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude je 60 dana od dana određenog kao krajnji rok za dostavu ponude (ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude). Isto tako, položena sredstva u svrhu jamstva za ozbiljnost ponude moraju ostati na računu naručitelju do isteka roka valjanosti ponuda.
Odabranom ponuditelju jamstvo za ozbiljnost ponude ili novčani polog vraća se nakon dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Naručitelj će aktivirati jamstvo za ozbiljnost ponude ukoliko ponuditelj:
— odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
— dostavi neistinite podatke u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi,
— ne dostavi izvornike ili ovjerene preslike sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi,
— odbije potpisati okvirni sporazum, i
— ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano.
U slučaju isteka roka valjanosti ponude, naručitelj će zatražiti od ponuditelja da u primjerenom roku produži rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, sukladno produženom roku.
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, odnosno odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, poštom ili dostavom u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedeni podaci o ponuditelju, obveznim OIB-om, s naznakom: „Postupak nabave konzerviranog povrća i konzerviranog voća, ev. broj PU-VV-024/2016 – Dio/dijelovi koji se dostavljaju odvojeno", „ne otvaraj“, kako je i navedeno u točki 32. stavka 2. ove Dokumentacije za nadmetanje.
B) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Od ponuditelja se traži da dostavi izjavu da će u slučaju da njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.
Naručitelj može zatražiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza iz ugovora o javnoj nabavi sklopljenih na temelju Okvirnog sporazuma u obliku bjanko zadužnice ili garancije banke bez prava prigovora, na prvi pisani poziv, u iznosu od 100 000 HRK za cjelokupan predmet nabave.
Naručitelj će u roku od 8 dana od izvršnosti odluke o odabiru najpovoljnije ponude izabranom ponuditelju dostaviti ugovor, a izabrani ponuditelj dužan je ugovor potpisati i dostavit jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice ili bankarske garancije u iznosu od 100 000 HRK.
Odabrani ponuditelj će u roku od 8 radnih dana od dana zaprimanja konačnog usuglašenog teksta ugovora isti potpisati, ovjeriti te 2 primjerka vratiti naručitelju.
Odabrani ponuditelj obvezuje se odmah po potpisu ugovora, a najkasnije u roku 8 dana od dana potpisa ugovora, dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
Ako ponuditelj ne vrati potpisani ugovor na temelju okvirnog sporazuma i/ili ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u gore navedenom roku, naručitelj će smatrati da je ponuditelj odustao od ponude i aktivirati jamstvo za ozbiljnost ponude.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka (B) ove točke ponuditelj će dostaviti izjavu da će ukoliko bude izabran dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (Prilog 4.).
Jamstva naručitelja
Naručitelj neće davati nikakva jamstva kao instrument plaćanja.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje
Članak 67. ZJN-a:
„(1) Javni Naručitelj obvezan je isključiti natjecatelja ili Ponuditelja iz postupka javne nabave:
1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe);
3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom Zakona.
(2) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 1. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja izjavu. Izjavu daje odnosno potpisuje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta u kojoj može:
a. taksativno navesti kaznena djela iz čl. 67. st. 1. t. 1. Zakona; ili
b. pozvati se na kaznena djela iz čl. 67. st. 1. t. 1. na način da izjavljuje:
„Niti ja, kao osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, niti gospodarski subjekt nismo pravomoćno osuđeni za bilo koje od kaznenih djela navedenih u članku 67. st. 1. t. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13).”
Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
(3) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 2. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave; ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka; ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovoga stavka.
(4) Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz stavka 1. točke 1. ovoga članka od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju;
(5) Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz stavka 4. ovoga članka, radi provjere okolnosti iz stavka 1. točke 1. ovoga članka javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta; ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ovoga stavka; ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ovoga stavka ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.
(6) U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno;
(7) Javni naručitelj može, na odgovarajući način, odrediti primjenu ovoga članka i u odnosu na podizvoditelje, što uključuje i ovlaštenje za provjeru sukladno stavku 4. ovoga članka;
(8) Republika Hrvatska obavještava Europsku komisiju o nacionalnim tijelima nadležnima za izdavanje dokumenata iz ovoga članka. Takvo obavještavanje nije u suprotnosti s propisima o zaštiti podataka.”
Ostali (neobvezni) razlozi isključenja ponuditelja
Ne primjenjuju se.
Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti
Svaki ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se:
— odgovarajućim izvodom iz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt mora dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana objave postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti
1. Popis ugovora i potvrde o isporuci robe
Popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini (2016., 2015., 2014. i 2013. godina). Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke roba i naziv druge ugovorne strane.
Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja.
Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se kao dokaz prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste, vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.
Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Potvrdama izdanim ili potpisanim od strane naručitelja u smislu odredaba Zakona o javnoj nabavi, odnosno potvrdama izdanim od privatnog subjekta ili priloženim izjavama gospodarskog subjekta o uredno izvršenim ugovorima uz dokaz da su potvrde zatražene, ponuditelj mora dokazati da je izvršio iste ili slične ugovore.
Uz popis se kao dokaz mora priložiti najmanje 1, a najviše 5 potvrda druge ugovorne strane.
Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke:
— naziv i sjedište ugovornih strana,
— predmet ugovora,
— vrijednost ugovora,
— datum izvršenja, i
— navod o uredno ispunjenim ugovorima.
Članovi zajednice ponuditelja zajednički dokazuju sposobnost.
Navedenim dokazima gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini uredno izvršio minimalno 1, a najviše 5 ugovora za isporuku iste ili slične robe iz predmeta nabave čiji je ukupan zbrojeni iznos minimalno u visini pola procijenjene vrijednosti nabave za 2 godine;
2. Dokaz/certifikat, da ponuditelj ima implementiran HACCP sustav samokontrole sukladno Zakonu o hrani (NN br. 81/13, 14/14) i Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN br. 81/13), odnosno potvrdu ovlaštene tvrtke o uvedenom HACCP sustavu. Za dokazivanje sposobnosti prilaže se Rješenje/Uvjerenje/Potvrda ili Certifikat iz kojih se mora vidjeti da ponuditelj ima implementiran HACCP sustav (uspostavljanje i provođenje redovitih preventivnih sustava kontrole prema načelima HACCP-a);
Iz priloženog važećeg dokaza mora biti vidljivo da gospodarski subjekt ima uspostavljen HACCP sustav i da provodi redovite sustave kontrole sigurnosti hrane prema načelima HACCP-a.
Ako ponuditelj dostavlja Potvrdu nadležnog Ministarstva na kojoj se potvrđuje da je ponuditelj upisan u Upisnik i da je nadležno tijelo obavilo procjenu HACCP plana tada se takvim dokumentom dokazuje tehnička i stručna sposobnost iz točke (20.2).
3. Obavijest/specifikacija o ponuđenom proizvodu sukladno Zakonu o informiranju potrošača o hrani (NN br. 56/13, 14/14), te ostalim propisima koji reguliraju predmetni proizvod kao dokaz jednakosti odnosno sukladnosti traženog i nuđenog proizvoda po troškovniku;
Iz specifikacija proizvoda moraju biti vidljive karakteristike, odnosno sastav ponuđenih proizvoda. Obavijest/specifikacije artikala trebaju biti prema rednom broju artikala iz troškovnika.
Tijekom trajanja okvirnog sporazuma, odnosno ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, ponuditelj čija ponuda bude odabrana, obvezan je isporučivati artikle sukladno specifikacijama iz dostavljene ponude.
Ponuditelj prilikom isporuke robe uz svaku vrstu robe mora dostaviti deklaraciju, sve sukladno važećim propisima koji reguliraju predmetni proizvod.
Kakvoća namirnica mora biti u skladu s važećim Uredbama EU, zakonima i pravilnicima o kvaliteti za predmetnu robu, te u skladu sa Zakonom o hrani (NN br. 81/13,14/14), Zakonom o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN br. 81/13), Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10 i 14/14), Zakonom o zaštiti potrošača (NN br. 41/14, 110/15), Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN br. 125/09 i 31/11) i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju sigurnost, higijenu i kakvoću hrane.
Ponuditelj je dužan omogućiti provedbu audita na zahtjev naručitelja i to najmanje 2 puta godišnje.
4. Uvjeti koji se moraju poštivati prilikom isporuke robe i skladištenja
Dokumentacija – Svaka osoba koja sudjeluje u istovaru hrane mora kod sebe imati sanitarnu knjižicu koju na traženje odgovorne osobe za prijem hrane, mora dati na uvid.
Prijevozna sredstva – Temperatura hrane mora odgovarati dozvoljenoj za određenu vrstu navedenu na deklaraciji proizvoda. Mora se voditi računa o propisanom robnom susjedstvu u komorama prijevoznih sredstava u pogledu vrste robe ili različitog temperaturnog režima.
Hrana – Hrana mora biti u propisanoj i adekvatnoj namjenskoj ambalaži (transportnoj i pojedinačnoj). Deklaracija mora biti na hrvatskom jeziku. Za svaku hranu kod koje postoji kategorizacija i/ili klasa prema kvaliteti, ista mora biti naznačena na deklaraciji.
Isporuka – Svaka osoba koja sudjeluje u prijevozu i istovaru robe mora biti obučena u propisanu radnu odjeću.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
PU-VV-024/2016
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 13.7.2016 - 11:00
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
13.7.2016 - 11:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 60 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 13.7.2016 - 11:00

Mjesto:

Čerinina 23, Zagreb.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.5)Datum slanja ove objave:
30.5.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: