Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.06.2016. 12:40

Nabavka materijala za ugradnju na pećima 04-F2, 06-R1 i peć na sekciji 31: nosači cijevi, osigurači nosača cijevi,dizne za gorionike i ruže gorionika

Izvor: Akta.ba, 02.06.2016.

Broj: 4643-16

Banja Luka, 01.06.2016.

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za materijal za ugradnju na pećima 04-F2, 06-R1 i peć na sekciji 31: nosači cijevi, osigurači nosača cijevl,dizne za gorionike i ruže gorionika

 

I Predmet

OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka za potrebe „Rafinerije nafte Brod" a.d. Brod, Vas poziva da dostavite ponude za isporuku sljedeće robe:

1. Nosač cijevi u peći 04-F2 - (za kosi dio) prema crtežu br.SF 59037/3

2. Nosač cijevi u peći 04-F2 - (za ravni dio) prema crtežu br.SF 59034/3

3. Osigurač nosača cijevi (bolcn) prema crtežu br. SF 59026/4

4. Dizne za gorionike peći V2" sa 2 rupe (raditi po uzorku koji se preuzima u Rafineriji nafte Brod)

5. Dizne za gorionike peći Vi" sa 3 rupe (raditi po uzorku koji se preuzima u Rafineriji nafte Brod)

6. Ruža gorionika za peć 06-R1 prema crtežu br.06-1087-00

 

Materijal za dizne za gorionike peći: INOX 25/13 AISI309 Cr=22-7-24%, Ni=12-rl5%, Mn=2,00% max., Si=1,00% max Uz isporučenu robu obavezna dostava a testa materijala sa hemijskim i mehaničkim osobinama

 

II Sadržaj tenderske dokumentacije

Sadržaj tenderske dokumentacije čini:

1. Javni poziv (ovaj obrazac);

2. Nacrt ugovora

3. Obrazac - Podaci o poslovnom partneru

4. Crtež nosača cijevi u peći 04-F2 - kosi br.SF 59037/3

5. Crtež nosača cijevi u peći 04-F2- ravni br.SF 59034/3

6. Crtež osigurača nosača cijevi br. SF 59026/4

7. Crtež ruže gorionika za peć 06-R1 br.06-1087-00

 

III Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u javnom nadmetanju imaju svi ponuđači koji ispunjavaju usiove ovog Tendera i koji dostave pisanu potvrdu učešća najkasnije do 07.06.2016. godine.

 

IV Sadržaj ponude:

Ponudu treba izraditi u dva dijela i to:

1) Komercijalna ponuda

2) Kvalifikacioni uslovi

1) - Komercijalni dio oonude-uslovi koji se traže:

1. Cijena: Cijenu iskazati u €/JM, ili KM/JM pojedinačno za svaku poziciju

2. Ukupna vrijednost ponude izražena u valuti

3. Način plaćanja: doznakom (ino-dobavljači) ili žiralno;

4. Uslovi plaćanja:

a. Varijanta - Odloženo, u roku od 60 radnih dana po isporuci-preferiramo,

b. Varijanta - 30% avans, 70% u roku od 60 radnih dana po isporuci (uz obezbjeđenje bankarske garancije Prodavca na iznos avansa)

- Rafinerija nafte Brod ne izdaje garanciju za plaćanje avansa i ostatak plaćanja, kontragaranciju,

- Rafinerija nafte Brod ne izdaje akreditiv kao sredstvo plaćanja

5. Rok isporuke: Najkraći mogući prema dispoziciji kupca;

6. Uslovi isporuke: "DAP" Rafinerija nafte Brod a.d.

7. Garancija: Potrebno je obezbjeđenje garancije za predmetnu robu i odgovornosti koje iz te garancije proističu. Navesti rok trajanja garancije.

8. Certifikat o kvalitetu: atesti materijala sa hemijskim i mehaničkim osobinama

9. Navesti zemlju porijekla: (EU i zemlje van EU); Potrebno obezbijediiti EUR1 obrazac za robu EU porijekla;

10. Validnost ponude: Najmanje 90 dana

2) - Kvalifikacioni uslovl:

1. Tačan naziv ponuđača, adresa, kontakt telefon, e-mail i ime odgovornog lica;

2. Rješenje o registraciji pravnog subjekta (ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci)

3. Referenc listu za 2015 godinu, sa navedenim kontakt podacima najmanje 3 vaša kupca;

4. Pisana izjava ponuđača da je upoznat sa činjenicom da roba neće biti istovarena u skladištu Rafinerije nafte Brod AD ukoliko je ne prati sva neophodna tehnička dokumentacija

5. Pisana izjava ponuđača da se protiv ogovornog lica ponuđača ne vodi krivični ili stečajni postupak (original)

6. Ispunjen i ovjeren obrazac o opštim podacima učesnika na tenderu

 

V Uputstvo ponuđaču

1) Ponuda treba da glasi na Rafineriju nafte Brod. Adresa dostave ponude je Optima Grupa Banja Luka.

2) Sa najpovoljnijim ponuđačem „Rafinerija nafte Brod11 a.d. Brod će zaključiti kupoprodajni Ugovor;

3) Kvalifikacioni uslovi imaju eliminatorni karakter pri ocjeni ponuda;

4) Ponuda će se smatrati valiđnom samo ako je urađena prema gore navedenim tačkama

5) "Rafinerije nafte Brod" a.d. Brod zadržava pravo parcijalne narudžbe.

6) Ponuđač treba da ponudi cijene koje su važeće i za parcijalnu narudžbu

7) Na ponudi navesti da cijene važe i za parcijalnu narudžbu

 

VI Potvrda učešća kandidata

Kandidati su obavezni potvrditi svoje učešće na tenderu do: 07.06.2016. godine do 16,00 časova, na e-mail adresu: kusliics@optimagrupa.net

 

VII Podnošenje tenderskih ponuda

Molimo odvojeno kovertirati komercijalnu ponudu i kvalifikacione uslove i onda i jednu i drugu zapakovati u treću kovertu. Na poleđini navesti Vašu adresu.

Ponuđači koji su zainteresovani za učešće na tenderu, mogu svoje ponude dostaviti, lično ili putem pošte, zaključno sa 13.06.2016. godine do 16.00h, na adresu:

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka

Kralja Alfonsa XIII 37A

78000 Banja Luka

Republika Srpska/Bosna i Hercegovina

sa naznakom: Sp. 315T/15, „PONUDA ZA ISPORUKU NOSAČA CIJEVI, OSIGURAČI NOSAČA CIJEVI, DIZNI ZA GORIONIKE I RUŽE GORIONIKA" - ne otvarati.

Ponude dostavljene van navedenog roka smatraće se nevažećim i iste će biti vraćene ponuđačima, na adresu naznačenu na poleđini koverte.

 

VIII Ocjena tenderskih ponuda

Ocjena tenderskih ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviće se u skladu sa internim pravilnikom „Optima Grupa" d.o.o. Banja Luka. O ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno obaviješteni.

 

IX Ostali uslovi

„Optima Grupa" d.o.o. zadržava pravo prihvatiti svaku tendersku ponudu ili odbiti istu, a takođe proglasiti Javni poziv nevažećim, prije zaključivanja Ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima. Svi troškovi učešća na ovom Tenderu, padaju na teret ponuđača.

 

X Kontakt za dodatne Informacije:

Kontakt osoba za sva tehnička pitanja: Dado Petrović

Glavni specijalist za peći, kotlove i cjevovode procesnih i pomoćnih postrojenja

PetrovicDado@rafinerija.com

Tel. +387 (0)65/321-347

 

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Sunčica Kušljić

Vodeći specijalista u Upravi za nabavku

Tel: +387 51 242 873

Mob. +387 (0)65 920 797

E-mail: kusljics@optimagrupa.net

 

Preuzmite dokumentaciju

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: