Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.06.2016. 11:19

Nabavka reagensa i potrošnog materijala za biohemijsku laboratoriju

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

597-7-1-1-3-1/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU DOM ZDRAVLJA ŠAMAC
IDB/JIB 4400483160006
Kontakt osoba SLOBODANKA MARIN
Adresa Dositeja Obraovića bb
Poštanski broj 76230 Šamac (sp bl)
Opština/Grad Šamac
Telefon (054) 490-219
Faks (054) 490-219
Elektronska pošta it.dzsamac@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Šamac

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

9

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA BIOHEMIJSKU LABORATORIJU


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA BIOHEMIJSKU LABORATORIJU

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

ISPUNJAVANJE USLOVA REGULISANIH ČLANOM 45 STAV 2 TAČKA A DO D ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA.

III 4. Ograničenja za učešće

OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE IZ ČLANA 45. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH, A DOKAZI DEFINISANI
DETALJNO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

ISPUNJAVANJE USLOVA REGULISANIH ČLANOM 46 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

ISPUNJAVANJE USLOVA REGULISANIH ČLANOM 47 STAV 1 TAČKA A ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

ISPUNJAVANJE USLOVA REGULISANIH ČLANOM 46 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

16.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.6.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.6.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto JZU DOM ZDRAVLJA ŠAMAC, DOSITEJA OBRADOVIĆA BB, 76230 ŠAMAC


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba SLOBODANKA MARIN
Adresa Dositeja Obraovića bb
Poštanski broj 76230 Šamac (sp bl)
Opština/Grad Šamac
Telefon (054) 490-219
Faks (054) 490-219
Elektronska pošta it.dzsamac@gmail.com
Internet adresa

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba SLOBODANKA MARIN
Adresa Dositeja Obraovića bb
Poštanski broj 76230 Šamac (sp bl)
Opština/Grad Šamac
Telefon (054) 490-219
Faks (054) 490-219
Elektronska pošta it.dzsamac@gmail.com
Internet adresa

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - REAGENSI ZA ANALIZATOR BT-1500

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

REAGENSI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696300-8 Hemijski reagensi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

KOLIČINA PREDMETA NABAKE JE DEFINISANA TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM KOJA JE SASTAVNI DIO TENDERSKE
DOKUMENTACIJE

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU DOM ZDRAVLJA ŠAMACANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - POTROŠNI MATERIJAL ZA ANALIZATOR BT-1500

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

POTROŠNI MATERIJAL ZA ANALIZATOR BT-1500

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva

III Ukupna količina ili obim ugovora

KOLIČINA PREDMETA NABAKE JE DEFINISANA TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM KOJA JE SASTAVNI DIO TENDERSKE
DOKUMENTACIJE

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU DOM ZDRAVLJA ŠAMACANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 - REAGENSI ZA KOAGULOMETAR THROMBOSTAT

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

REAGENSI ZA KOAGULOMETAR THROMBOSTAT

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi

III Ukupna količina ili obim ugovora

KOLIČINA PREDMETA NABAKE JE DEFINISANA TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM KOJA JE SASTAVNI DIO TENDERSKE
DOKUMENTACIJE

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU DOM ZDRAVLJA ŠAMACANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 - OSTALI POTROŠNI MATERIJAL ZA BIOHEMIJSKU LABORATORIJU

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

OSTALI POTROŠNI MATERIJAL ZA BIOHEMIJSKU LABORATORIJU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva

III Ukupna količina ili obim ugovora

KOLIČINA PREDMETA NABAKE JE DEFINISANA TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM KOJA JE SASTAVNI DIO TENDERSKE
DOKUMENTACIJE

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU DOM ZDRAVLJA ŠAMACANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 - VAKUM SISTEMI ZA UZORKOVANJE KRVI

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

VAKUM SISTEMI ZA UZORKOVANJE KRVI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi

III Ukupna količina ili obim ugovora

KOLIČINA PREDMETA NABAKE JE DEFINISANA TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM KOJA JE SASTAVNI DIO TENDERSKE
DOKUMENTACIJE

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU DOM ZDRAVLJA ŠAMACANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6 - REAGENSI ZA KX21 SYSMEX HEMATOLOŠKI BROJAČ KX21

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

REAGENSI ZA KX21 SYSMEX HEMATOLOŠKI BROJAČ KX21

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi

III Ukupna količina ili obim ugovora

KOLIČINA PREDMETA NABAKE JE DEFINISANA TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM KOJA JE SASTAVNI DIO TENDERSKE
DOKUMENTACIJE

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU DOM ZDRAVLJA ŠAMACANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7 - REAGENSI ZA NIKON KOHDEN - BROJAČ KRVNIH ELEMENATA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

REAGENSI ZA NIKON KOHDEN - BROJAČ KRVNIH ELEMENATA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi

III Ukupna količina ili obim ugovora

KOLIČINA PREDMETA NABAKE JE DEFINISANA TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM KOJA JE SASTAVNI DIO TENDERSKE
DOKUMENTACIJE

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU DOM ZDRAVLJA ŠAMACANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8 - REAGENSI ZA MINI VIDAS

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

REAGENSI ZA MINI VIDAS

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

KOLIČINA PREDMETA NABAKE JE DEFINISANA TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM KOJA JE SASTAVNI DIO TENDERSKE
DOKUMENTACIJE

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU DOM ZDRAVLJA ŠAMACANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 9 - REAGENSI ZA APARAT QUOLAB

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

REAGENSI ZA APARAT QUOLAB

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi

III Ukupna količina ili obim ugovora

KOLIČINA PREDMETA NABAKE JE DEFINISANA TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM KOJA JE SASTAVNI DIO TENDERSKE
DOKUMENTACIJE

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU DOM ZDRAVLJA ŠAMAC

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: