Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.06.2016. 14:42

Odluka o pokretanju postupka nabavke materijala za saniranje odrona kod kuće u vlasništvu Silajdžić Mustafe

Izvor: Akta.ba, 02.06.2016.

Na osnovu člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko=sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:8/11), člana 17. stav (1) i člana 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH”, broj 39/14) – u daljem tekstu: ZJN, člana 2. i 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ broj: 90/14), člana 2. i 5.Internog Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: 01=49=428/15 od 27.02.2015. godine i člana 40. Statuta općine Ključ («Službeni glasnik općine Ključ», broj: 3/11) Općinski načelnik općine Ključ donosi:

 

O D L U K U  

o pokretanju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Na osnovu zahtjeva Službe za civilnu zaštitu i zaštitu od požara br. 04=44=1219/16, odobrava se nabavka roba i to: MATERIJALA ZA SANIRANJE ODRONA KOD KUĆE U VLASNIŠTVU SILAJDŽIĆ MUSTAFE. Opis i količine roba koji su predmet ove javne nabavke definisani su u tenderskoj dokumentaciji za ovu nabavku.

 

Član 2.

Postupak za javnu nabavku roba provest će se putem direktnog sporazuma u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama. Kriteriji za dodjelu ugovora je „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“.

 

Član 3.

Procijenjena vrijednost nabavke je 697,44 KM bez PDV=a (slovima:šest stotina devedeset sedam konvertibilnih maraka i 44/00). Sredstva za izvršenje svih ugovorenih obaveza, po provedenom postupku javne nabavke, obezbijeđena su u budžetu Općine Ključ, ekonomski kod 613900=provođenje hitnih mjera zaštite i spašavanja i saniranje posljedica izazvanih od nesreća.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i ima se objaviti u Službenom glasniku općine Ključ.

 

Broj:08=49=1246/16

Datum:11.05.2016. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Nedžad Zukanović, prof., s.r

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: