Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.06.2016. 07:26

Nabavka i postavljanje vještačke trave na pomoćnom fudbalskom stadionu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

637-1-1-8-3-8/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA KONJIC
IDB/JIB 4227204140005
Kontakt osoba Mirza Kevrić
Adresa Maršala Tita 62
Poštanski broj 88400 Konjic (bhp sa)
Općina/Grad Konjic
Telefon (036) 712-200
Faks (036) 729-813
Elektronska pošta opcina.konjic@konjic.ba
Internet adresa www.konjic.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Konjic

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i postavljanje vještačke trave


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i postavljanje vještačke trave na pomoćnom fudbalskom stadionu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39293300-5 Umjetna trava


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

210000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Konjic

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do okončanja nabavke i postavljanja vještačke trave

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

22.6.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.6.2016. 10:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.6.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto Sala za sastanke ,Općina Konjic,Maršala Tita 62;88400 KONJIC

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Dokumentacija koja je priložena na Akta.ba može se koristiti samo za uvid u zahtjeve tendera."


PODIJELI: