Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.06.2016. 08:32

(HR) Nabavka goriva

Izvor: Official Journal of the European Union, 04.06.2016.
  •  

Hrvatska-Đurđevac: Nafta i destilati

2016/S 107-191229

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Grad Đurđevac
98691330244
Stjepana Radića 1
Služba(e) za kontakt: Martin Mahović, voditelj Odsjeka za gospodarstvo Grada Đurđevca, Tel.: +385 99 2143 198, Faks: +385 48 811 009, adresa elektroničke pošte: martin.mahovic@kc.t-com.hr
Na pažnju (osoba za kontakt): Martin Mahović
48350 Đurđevac
HRVATSKA

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0012051

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Grad Đurđevac
98691330244
Stjepana Radića 1
48350 Đurđevac
HRVATSKA

Dječji vrtić „Maslačak” Đurđevac
19117732635
Tina Ujevića 1
48350 Đurđevac
HRVATSKA

Komunalije – plin d.o.o. Đurđevac
61631628760
Radnička Cesta 61
48350 Đurđevac
HRVATSKA

Komunalije d.o.o. Đurđevac
80548869650
Radnička Cesta 61
48350 Đurđevac
HRVATSKA

Komunalne usluge Đurđevac
69864803750
Radnička Cesta 61
48350 Đurđevac
HRVATSKA

Javna vatrogasna postrojba Đurđevac
30297232842
Ulica grada Vukovara 189b
48350 Đurđevac
HRVATSKA

 

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava goriva.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Đurđevac.

NUTS kod HR015

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 950 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava goriva prema vrstama i količinama navedenim u prilogu obrasca troškovnika.
Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave – nafta i derivati
CPV: Glavni rječnik: 09130000-9.
Motorni benzin obuhvaća sljedeću vrstu goriva:
— Eurosuper BS 95, bezolovni motorni benzin, sa sadržajem sumpora do 10 mg/kg, sukladan zahtjevima kvalitete i graničnim vrijednostima prema standardu HRN EN 228:2010.
Dizelsko gorivo obuhvaća sljedeću vrstu goriva:
— Eurodiesel BS, sa sadržajem sumpora do 10mg/kg, sukladan zahtjevima kvalitete i graničnim vrijednostima prema standard HRN EN 590.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09130000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Naručitelj je odredio okvirnu količinu predmeta nabave. Količina predmeta nabave specificirana je u troškovniku koji se nalazi u prilogu ove dokumentacije.
Naručitelj se ne obvezuje na realizaciju navedenih količina u cijelosti. Stvarna realizacija ovisna je o potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima korisnika te može biti veća ili manja od predviđene količine.
Sukladno članku 5. Uredbe o načinu izrade i postupanju s Dokumentacijom za nadmetanje i ponudama ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih temeljem okvirnoga sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 950 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 24 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelji su u ponudi obvezni dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u formi bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika, u iznosu od 60 000 HRK ili uplatu navedenog iznosa na račun Grada Đurđevca: IBAN:HR3224020061810700004, poziv na broj: HR68 7242–OIB uplatitelja.
U slučaju uplate traženog iznosa na ime jamstva za ozbiljnost ponude na račun naručitelja u sklopu ponude obvezno se dostavlja dokaz o uplati.
Nedostavljanje jamstva za ozbiljnost ponude predstavlja neotklonjiv nedostatak.
Naručitelj ima pravo aktivirati jamstvo za ozbiljnost ponude u slučaju ako ponuditelj:
— odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
— dostavi neistinite podatke u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi,
— ne dostavi izvornik ili ovjerenu presliku sukladno članku 95. stavku. 4. Zakona o javnoj nabavi odbije potpisati okvirni sporazum,
— ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
Naručitelj će nakon donošenja odluke o odabiru ili nakon poništenja otvorenog postupka javne nabave vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude svim ponuditeljima, sukladno članku 77. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja, te dokumenti kojima natjecatelj ili ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje
Javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
3.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12), (članak 67. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi).
Za utvrđivanje ovih okolnosti, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Obrazac izjave čini sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje – Prilog III.
Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu radi provjere okolnosti iz ove točke, javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ovoga stavka, ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke a) i b) ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 3.1.a) i 3.1 b)
3.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe), članak 67. stavak 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi.
Za potrebe utvrđivanja ovih okolnosti ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti:
— potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
— važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz prethodnog stavka, ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda ili jednakovrijedni dokument iz prethodnih stavaka.
3.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata - članak 67. stavak 1. točka 3. Zakona o javnoj nabavi.
U slučaju zajednice ponuditelja, gore navedene okolnosti za isključenje se utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno.
4.1.1. Pravna i poslovna sposobnost
4.1.1.1. Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost.
4.1.1.2 Važeća dozvola za obavljanje energetske djelatnosti na veliko naftnih derivata izdane od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) odnosno odgovarajućeg tijela prema sjedištu gospodarskog subjekta.
Dokaz se može dostaviti u neovjerenoj preslici.
Neovjerenom preslikom smatra se i ne ovjereni ispis elektroničke isprave.
4.1.1.3. Važeća suglasnost Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za naftne derivate – gospodarski subjekt mora dokazati da posjeduje suglasnost Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za naftne derivate za vrstu goriva za koje podnosi ponudu sukladno Uredbi o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu.
Dokaz se može dostaviti u ne ovjerenoj preslici.
Ne ovjerenom preslikom smatra se i ne ovjereni ispis elektroničke isprave.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 4.1.2. Financijska sposobnost
4.1.2.1. Dokaz solventnost
Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskih subjekata – BON 2 ili SOL 2 za podatke o glavnom računu, odnosno drugi odgovarajući dokaz zemlje sjedišta kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta.
Naziv izdavatelja dokaza sposobnosti: bankarska ili druga financijska institucija, ili tijelo ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske.
Minimalna razina sposobnosti ponuditelja:
Vrijednosni pokazatelj dokaza o sposobnosti: ponuditelj mora dokazati da u posljednjih šest mjeseci od izdavanja BON – 2 ili SOL 2 nije imao blokirani račun ne više od 5 dana ukupno.
Obrazloženje: Procjena je naručitelja da blokada računa u ukupnom trajanju dužem od 5 dana u razdoblju od šest mjeseci može ugroziti ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirenja svih obveza koje nastaju kao rezultat poslovnih procesa, i pretpostavka su za pravodobnu isporuku predmeta nabave
Ovaj dokaz sposobnosti može biti dostavljen u neovjerenoj preslici.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
4.1.3. Tehnička i stručna sposobnost
4.1.3.1. Popis ugovora o isporuci iste ili slične robe izvršenih u godini u kojoj je započet ovaj postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis sadrži ili mu se prilažu potvrde druge ugovorne strane o urednoj isporuci robe.
Minimalna razina sposobnosti ponuditelja:
Ponuditelj je u svojoj ponudi obvezan priložiti dokaz o izvršenju najmanje dva ugovora u obliku potvrde o urednom ispunjenju ugovora istog ili sličnog predmeta nabave, a njihovi zbrojni iznosi trebaju biti u minimalnoj vrijednosti procijenjene vrijednosti predmeta nabave.
Ta potvrda mora sadržavati vrijednost robe, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane.
Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde ili obratiti se izdavatelju dokumenta.
4.1.3.2. Popis benzinskih postaja s lokacijama na području Republike Hrvatske iz kojih je vidljivo da ponuditelj ima na raspolaganju benzinske postaje na području Republike hrvatske koje vrše opskrbu gorivom 365 dana u godini.
Gospodarski subjekt može se osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
31/16 E-VV
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
13.7.2016 - 12:05
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 60 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 13.7.2016 - 12:05

Mjesto:

Stjepana Radića 1, Đurđevac

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
2.6.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: