Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.06.2016. 12:08

(poništenje postupka) Nabavka uredskog materijala i tonera

Izvor: Akta.ba, 31.05.2016.

Broj: 05-1535-9/16

Sarajevo, 31. 05. 2016. Godine

 

Na osnovu članka 100. stavak (3) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14, u nastavku: Zakon), Rješenja Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-429-6/16 od 19. 05. 2016. godine, na preporuku Komisije za provođenje postupka javne nabave uredskog materijala i tonera, iz Zapisnika broj: 05-1535-8/16 od 30. 05. 2016. godine i člana 22. Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj 42/04), direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za LOT 2 – toneri

 

I.

Poništava se postupak javne nabave uredskog materijala i tonera za potrebe Agencije za bankarstvo Federacije BiH (u nastavku: Agencija), pokrenutog po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, uz zaključivanje okvirnog sporazuma s jednim ponuditeljem, u dijelu koji se odnosi na LOT 2.

 

II.

U skladu s člankom 70. stavkom (6) Zakona, Agencija će objavit ovu Odluku na svojoj internetskoj stranici: www.fba.ba , istovremeno s upućivanjem iste ponuditeljima koji su sudjelovali u ovom postupku.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

Agencija je pokrenula postupak javne nabave uredskog materijala i tonera za potrebe institucije Odlukom o pokretanju postupka broj: 05-1535/16 od 11. 04. 2016. godine, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Postupak je podijeljen na dva lota i to : LOT 1 - uredski materijal i LOT 2 - toneri.

Obavijest o nabavi objavljenaje na Portalu javnih nabava broj: 3010-7-1-55-3-14/16 od 12. 04. 2016. godine, s tim da je Agencija nakadno objavila Ispravku za obavijest o nabavi broj: 3010-7-1-55-8- 15/16 od 15. 04. 2016. godine.

Prije isteka roka za podnošenje ponuda, ponuditelj „Defter" d.o.o. Sarajevo izjavio je žalbu na tendersku dokumentaciju po ovom predmetu nabave, u dijelu koji se odnosi na LOT 2 - toneri.

U skladu s člankom 100. stavak (5) Zakona, Agencija je u svom izjašnjenju po toj žalbi, koje je uputila Uredu za razmatranje žalbi (u nastavku: URŽ), utvrdila da je ista neosnovana pa je shodno članku 110. Zakona odgodila postupak javne nabave do donošenja odluke od strane URZ-a.

Rješenjem URŽ-a broj: JN2-03-07-1-429-6/16 od 19. 05. 2016. godine, usvojena je žalba navedenog ponuditelja i poništena je tenderska dokumentacija u ovom postupku.

U skladu s navedenim, temeljem članka 100. stavak (3) Zakona i preporuke Komisije iz Zapisnika broj: 05-1535-8/16 od 30. 05. 2016. godine, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odiuke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje Ugovornom organu - Agenciji za bankarstvo FBiH u pisanoj formi, izravno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnome broju primjeraka, a koji ne može biti manji 3 (tri).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: