Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.06.2016. 12:37

Nabavka sočiva i oftalmoloških nožića za potrebe Klinike za očne bolesti

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1255-1-1-370-3-91/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
IDB/JIB 4400928890000
Kontakt osoba Danijela Lukić
Adresa Dvanaest beba bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 342-806
Faks (051) 342-698
Elektronska pošta javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa www.kc-bl.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender br. 01-2996-1/16 od 07.03.2016. godine radi nabavke sočiva i oftalmoloških nožića za potrebe Klinike za očne bolesti


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka sočiva i oftalmoloških nožića za potrebe Klinike za očne bolesti

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33731110-7 Intraokularne leće
  33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sredstva tekućeg poslovanja

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan kojom se dokazuje
njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Precizirano Tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Precizirano Tenderskom dokumentacijom

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

25.7.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.8.2016. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.8.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto Služba za javne nabavke i istraživanje tržišta, JZU Univerzitetske bolnice Klinički
centar Banja Luka, Ul. Dvanaest beba bb

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponude se dostavljaju u posebno zapečaćenoj koverti, na kojoj mora da bude naznačeno: naziv i adresa ugovornog organa,
naziv i adresa ponuđača, broj nabavke: 01-2996-1/16, naziv predmeta nabavke i naznaka:"NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA"
na adresu: Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, ul.Dvanaest beba bb.
Ponude se predaju lično na protokol Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske ili poštom preporučeno, a primaju se
do 05.08.2016.godine do 9 časova. Neblagovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati.
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja može da prisustvuje predstavnik ponuđača.
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske ne snosi nikakve troškove ponuđača u otvorenom međunarodnom postupku.
Naručilac zadržava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa
članom 69.Zakona o javnim nabavkama BiH("Službeni glasnik BiH" broj:39/14).


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tender br. 01-2996-1/16 od 07.03.2016. godine radi nabavke sočiva i oftalmoloških nožića za potrebe Klinike za očne bolesti

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka vještačkih mekih intraokularnih sočiva sa četiri haptika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33731110-7 Intraokularne leće

III Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano Tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

385000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, istovarenoANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tender br. 01-2996-1/16 od 07.03.2016. godine radi nabavke sočiva i oftalmoloških nožića za potrebe Klinike za očne bolesti

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka savitljivih trodjelnih intraokularnih sočiva

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33731110-7 Intraokularne leće

III Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano Tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, istovarenoANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tender br. 01-2996-1/16 od 07.03.2016. godine radi nabavke sočiva i oftalmoloških nožića za potrebe Klinike za očne bolesti

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka jednokratnih, sterilnih nožića za oftalmohirurgiju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano Tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

150000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Apoteka, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, istovareno

INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name PHI University Hospital Clinical Center Banja Luka
UIN 4400928890000
Contact person Danijela Lukić-Vukomanović
Address Dvanaest beba bb
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 342-806
Fax number (051) 342-698
Email address javne.nabavke@kc-bl.com
Website address www.kc-bl.com

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Tender no. 01-2996-1/16 of 07.03.2016. for the procurement lenses and ophthalmic blades at Ophthalmology Clinic.

II 1.b. Description of the object of the contract

The procurement lenses and ophthalmic blades at Ophthalmology Clinic.

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care
products
33731110-7 Intraocular lenses
Additional object(s)
33140000-3 Medical consumables

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

According to tender documents

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

25.7.2016.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 5.8.2016. 09:00:00
Address and place PHI University Hospital Clinical Center Banja Luka, Dvanaest beba bb

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Bids must be submitted in a sealed envelope, which should be indicated: name and address of the contracting authority, the
name and address of the bidder in the upper left corner of the envelope, procurement number: 01-2996-1/16, the name of
the object of procurement and indications "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" to the following address: JZU UNIVERZITETSKA
BOLNICA KLINICKI CENTAR BANJA LUKA, Dvanaest beba bb.
Bids should be presented in person to the protocol of PHI University Hospital Clinical Center or by recommended mail until
05.08.2016. up to 9 hrs. Incomplete or late bids shall not be considered.
During opening of bids, one representative of each bidder may be present upon presenting of written authorization.
PHI University Hospital Clinical Center Banja Luka is not responsible for any incurred expenses of Bidder in open
international procedure.
Contracting Authority holds the right to cancel tender or to reject all tenders in any time before signing of contract in
accordance with Article 69 of the Law on Public Procurement of Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of B&H, no.
39/14).

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: