Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.06.2016. 12:34

Nabavka pumpi za vodu na PS Miljanovci

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

176-7-1-20-3-11/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ''VODOVOD I KANALIZACIJA KALESIJA'' D.O.O. KALESIJA
IDB/JIB 4209001720008
Kontakt osoba MEHO AVDIĆ
Adresa Patriotske lige bb
Poštanski broj 75260 Kalesija (bhp sa)
Općina/Grad Kalesija
Telefon (035) 630-488
Faks (035) 630-488
Elektronska pošta vodovodkalesija@gmail.com
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo


Općinski nivo (FBIH),Kalesija

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka dvije pumpe za vodu na PS Miljanovci


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka, isporuka i montaža dvije pumpe za vodu na PS Miljanovci, Općina Kalesija

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42122130-0 Pumpe za vodu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

PS Miljanovci;MZ Miljanovci, Općina Kalesija

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja svih obaveza preuzetih ugovorom

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

23.6.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.6.2016. 09:50:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 23.6.2016. 10:00:00
Adresa i mjesto Sjedište ugovornog organa u Ul.Patriotske lige bb, Kalesija 75260

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Za TD se ne plaća naknada.Ponuđači su obavezni preuzeti originalnu tendersku dokumentaciju i to na jedan od slijedećih
načina za koji se opredjeli ponuđač:
a) lično preuzimanje u prostorijama ugovornog organa
b) na pismeni zahtjev ponuđača putem JP''BH Pošta''
c) zajedno sa pozivom za dostavu ponude
Kada ponuđač uputi pismeni zahtjev za dostavu TD ugovorni organ otprema istu odmah a najkasnije od 3 dana od dana
prijema zahtjeva.
Napomena:Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost u pogledu dostavljanja TD poštom i ne odgovara za eventualno
kašnjenje dostave jer ponuđači biraju najsigurniji način
preuzimanja TD i upotpunosti upoznati su sa načinom preuzimanja i dostavljanja iste.
Uvid u TD može se izvršiti u sjedištu ugovornog organa svakim radnim danom u vremenu od 08 do 14:30 sati, ili putem e-
mail adrese: vodovodkalesija@gmail.comu istom vremenskom periodu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: