Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.06.2016. 12:57

(HR) Nabavka midi autobusa putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti

Izvor: Official Journal of the European Union, 09.06.2016.

Hrvatska-Dubrovnik: Autobusi za javni promet

2016/S 110-196647

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Libertas – Dubrovnik d. o. o. za prijevoz putnika
36411681446
Vukovarska 42
Služba(e) za kontakt: Služba komercijale
Na pažnju (osoba za kontakt): Marija Bošnjak, Mario Japunčić, Franko Mekišić
20000 Dubrovnik
Hrvatska
Telefon: +385 20357020
E-pošta: marija.bosnjak@libertasdubrovnik.commario.japuncic@libertasdubrovnik.com
Telefaks: +385 20357126

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+005-0012550

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Glavna djelatnost
Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa ili autobusa
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja
Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:
Otvoreni postupak javne nabave midi autobusa putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Najam s pravom kupnje
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Vukovarska 42, HR-20000 Dubrovnik.

NUTS kod HR037

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Otvoreni postupak javne nabave midi autobusa putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34121100

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Podaci o grupama
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Prema natječajnoj dokumentaciji.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 600 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 84 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Gradski midibus sa značajkama autobusa I. razreda
1)Kratak opis:
Gradski midibus sa značajkama autobusa I. razreda.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34121100

3)Količina ili opseg:
2 komada.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 700 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 84 (od sklapanja ugovora)
Grupa br: 2 Naziv grupe: Prigradski midibus sa značajkama autobusa II. razreda
1)Kratak opis:
Prigradski midibus sa značajkama autobusa II. razreda.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34121100

3)Količina ili opseg:
3 komada.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 900 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 84 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
— jamstvo za ozbiljnost ponude, 3 % vrijednosti ponude po svakoj grupi,
— jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, 10 % ugovorene vrijednosti,
— jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Točka 6.9. DZN-a.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti:
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: — izjava o nekažnjavanju sukladno točki 3.1.1. DZN-a,
— potvrda porezne uprave – sukladno točki 3.1.2. DZN-a,
— dostava lažnih podataka – sukladno točki 3.1.3. DZN-a,
— težak profesionalni propust – sukladno točki 3.2.1. DZN-a,
— upis u sudski/obrtni/strukovni registar – sukladno točki 4 DZN-a,
— ovlaštenje kako bi mogao izvršiti određeni ugovor u državi njegova sjedišta.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Bilanca, račun dobiti i gubitka.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: — popis i potvrde o zadovoljavajućoj isporuci,
— uzorci, opisi i/ili fotografije proizvoda čija se autentičnost na zahtjev javnog naručitelja mora potvrditi.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
JN 10/16
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije (osim za DSN)
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
18.7.2016 - 12:00
IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.6)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 18.7.2016 - 12:00

Mjesto

Vukovarska 42, HR-20000 Dubrovnik.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U otvorenom postupku nabave velike vrijednosti žalba se izjavljuje u roku 10 dana od dana:
— objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te postupak otvaranja ponuda,
— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, u pisanom obliku. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
Hrvatska

VI.5)Datum slanja ove objave:
7.6.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: