Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.06.2016. 09:50

(HR) Nabavka dizelskog goriva – Eurodizel BS

Izvor: Official Journal of the European Union, 10.06.2016.

Hrvatska-Zagreb: Dizelsko gorivo

2016/S 111-198478

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

HŽ Putnički prijevoz d. o. o.
80572192786
Strojarska cesta 11
Služba(e) za kontakt: HŽ Putnički prijevoz d. o. o., Služba nabave, Strojarska cesta 11, Zagreb, soba 6
Na pažnju (osoba za kontakt): Željko Bjelčić, Marina Jelić
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: zeljko.bjelcic@hzpp.hrmarina.jelic@hzpp.hr
Telefaks: +385 14613469

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+005-0012626

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Glavna djelatnost
Željezničke usluge
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja
Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:
Dizelsko gorivo – Eurodizel BS.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: RH - sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Dizelsko gorivo – Eurodizel BS.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09134200

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Podaci o grupama
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Okvirna količina predmeta nabave je 10 500 000 l.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 60 000 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je obvezan, odvojeno od elektronički dostavljene ponude, u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja (u skladu s točkom E.2.2. ove dokumentacije za nadmetanje), priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu od 3 000 000 HRK s rokom važenja koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude, kao jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, odnosno dostavljanja neistinitih ili neodgovarajućih dokaza o sposobnosti, odbijanja potpisivanja ugovora odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Ponuditelj u sklopu elektroničke ponude mora dostaviti kopiju jamstva.
Jamstvo se daje u 1 od sljedećih oblika:
— u obliku bankarske garancije na poziv, koja mora biti bezuvjetna, „bez prigovora” i na „prvi poziv”,
Napomena: da bi bankarska garancija iz ove točke bila prihvatljiva, ona mora biti neopoziva te ne smije biti ničime uvjetovana, uključujući način podnošenja na naplatu. Bankarska garancija mora se moći podnijeti na naplatu osobno ili preporučenom pošiljkom, a banka mora prihvatiti zahtjev dostavljen na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, ili
— zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika u skladu sa odredbama Ovršnog zakona.
Svaka ponuda uz koju nije dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude odnosno koja nije pokrivena jamstvom za ozbiljnost ponude bit će isključena iz daljnjeg postupka.
Jamstvo mora glasiti na: HŽ Putnički prijevoz d. o. o., Strojarska cesta 11, HR-10000 Zagreb.
Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.).
Ponuditelj može kao jamstvo za ozbiljnost ponude dati novčani polog u traženom iznosu. Traženi iznos ponuditelj je dužan uplatiti na IBAN: HR0323400091110252669, SWIFT(BIC): PBZGHR2X otvoren kod Privredne banke Zagreb d. d., prilikom uplate potrebno je navesti evidencijski broj nabave.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Obveza plaćanja prema prodavatelju započinje teći s datumom primitka računa za isporučenu robu.
Rok ispunjenja novčane obveze naručitelja prema prodavatelju je 60 dana, od 61. dana primjenjuje se ugovorena zatezna kamata u visini 6 % godišnje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti:
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: — nekažnjavanje – sukladno dokumentaciji za nadmetanje,
— dokaz o ispunjenju obveza plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – sukladno dokumentaciji za nadmetanje,
— izvod o upisu u odgovarajući registar – sukladno dokumentaciji za nadmetanje,
— dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima – sukladno dokumentaciji za nadmetanje,
— suglasnost Ministarstva gospodarstva za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za naftne derivate i biogoriva – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Dokaz o solventnosti – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: — dokaz o uredno ispunjenim ugovorima – sukladno dokumentaciji za nadmetanje,
— potvrde koje izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje – sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
35-VV/16
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije(osim za DSN)
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
20.7.2016 - 10:00
IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.6)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 20.7.2016 - 10:00

Mjesto

HŽ Putnički prijevoz d. o. o., Služba nabave, Strojarska cesta 11, Zagreb, soba 6.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
8.6.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: