Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2016. 10:06

Nabavka posuđa za potrebe Hotela Majna Modriča

Izvor: Akta.ba, 10.06.2016.

Broj: 4907-16

Banja Luka, 09.06.2016.godine

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKU POSUĐA ZA POTREBE HOTELA „MAJNA" MODRIČA

 

"OPTIMA Grupa" d.o.o. u ime i za račun „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku posuđa za potrebe Hotela „Majna" Modriča, a prema specifikaciji koja se nalazi u prilogu ovog javnog poziva.

 

I Sadržaj tenderske dokumentacije

1. Javni poziv (ovaj obrazac),

2. Specifikacija,

3. Obrazac - opšti podaci o ponuđaču,

4. Prijedlog ugovora.

 

II Predmet ponude

Nabavka posuđa za potrebe Hotela „Majna" Modriča.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača će se vršiti po kriterijumu najpovoljnije cijene i kvaliteta ponuđene robe. Predmet nabavke je djeljiv na više isporučilaca.

 

III Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u javnom nadmetanju imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove ovog javnog poziva i koji dostave pisanu potvrdu učešća najkasnije do 15.06.2016. godine.

 

IV Sadržaj ponude

1. Komercijalni dio ponude

- CIJENA: jedinična cijena u KM bez PDV-a,

Cijene moraju biti fiksne i neće se mijenjati u roku važenja ponude i u ugovorenom periodu,

- ROK ISPORUKE: prema dispozicijama Naručioca za period do 31.12.2016. godine (najkraći mogući rok isporuke od prijema dispozicije Naručioca),

- PARITET ISPORUKE: DAP Hotel „Majna" Modriča (Incoterms 2010),

- NAČIN PLAĆANJA: odloženo plaćanje 45-60 dana po svakoj isporuci,

- VALIDNOST PONUDE: najmanje 90 dana od dana krajnjeg roka za podnošenje ponuda.

 

2. Tehnički dio ponude

- puni naziv i adresa ponuđača, broj telefona i faksa, e-mail adresa, ime kontakt osobe (popuniti obrazac u prilogu),

- kopija uvjerenja o registraciji PDV obveznika,

- pisana izjava ponuđača da je saglasan sa nacrtom ugovora.

 

V Uputstvo Ponuđaču

- Ponuda treba da glasi na „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča.

- Mjesto isporuke: Hotel „Majna" Modriča, Kninska ulica, 74480 Modriča.

- Sa najpovoljnijim ponuđačima „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča će, za potrebe Hotela „Majna" Modriča, zaključiti ugovor sa rokom trajanja do 31.12.2016. godine,

- Predmet nabavke je djeljiv na više isporučilaca.

 

VI Potvrda učešća kandidata

Kandidati su obavezni potvrditi svoje učešće na Tenderu do 15.06.2016. godine uključujući i 15.06.2016.godine do 15,00 časova, na e-mail adresu: nabavka.modrica@optimagrupa.net

 

VII Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju putem elektronske pošte na adresu: tenderi.nabavke@optimaarupa.net

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 20.06.2016. godine do 16 časova.

 

VIII Ocjena ponuda

Ocjena ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviće se u skladu sa internim pravilnikom „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka.

O ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno informisani.

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka zadržava pravo prihvatiti svaku ponudu ili odbiti istu, a ta kode i proglasiti JAVNI POZIV nevažećim, prije zaključivanja Ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima.

 

Kontakt osoba za tehnička pitanja:

Bogdan Vasiljević, Upravnik Hotela „Majna" Modriča

Tel. 053/822-009, mob.065/947-636, e-mail: info@majna.ba

 

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Irena Žarić, Vodeći specijalista u Upravi za nabavku

tel. 053/822-205, mob. 065/930-331, e-mail: irena@modricaoil.com

 

Branka Jaćimović

Načelnik Uprave za nabavku

 

Preuzmite dokumentaciju

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: