Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2016. 12:50

Nabavka rukopisa udžbenika za dopunsku nastavu za V, VI, VII, VIII i IX razred osnovne škole

Izvor: Akta.ba, 09.06.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

Ministarstvo civilnih poslova

 

Broj: 05-16-3-2560-2-AM/l6

Datum:08. 06. 2016. godine

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RUKOPISA UDŽBENIKA ZA DOPUNSKU NASTAVU ZA V, VI, VII, VIII/IX RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

(CPV: 79970000-4- Izdavačke usluge)

 

U ime Ministarstva eivilnih poslova BiH, u daljem tekstu: Ugovorni organ, upućujemo poziv zainteresiranim ponuđačima koji će angažovati stručnjake iz oblasti jezika i književnosti naroda Bosne i Hercegovine, historije/povijesti, geografije/zemljopisa, muzičke/glazbene i likovne kulture, da uzmu učešće u izradi udžbenika za dopunsku nastavu za V, VI, VII, VIII i IX razred osnovne škole, prema Nastavnom planu i programu za predmete dopunske nastave u osnovnoj i srednjoj školi za djecu u inostranstvu. Javni poziv sadrži podatke o nazivu udžbenika po razredima i predmetima i podatke o načinu na koji se autor može obavjestiti o utvrđenim standardima kvaliteta udžbenika i zahtjevima u vezi sa kvalitetom rukopisa udžbenika, rok za dostavljanje udžbenika kao i druge podatke od značaja za izradu udžbenika. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH» br. 39/14), u daljem tekstu: Zakon, podzakonskim aktima koji su na snazi, i ovom tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: TD).

 

1. Predmet i uslovi nabavke

1.1. Predmet javne nabavke je nabavka rukopisa udžbenika za dopunsku nastavu za V, VI, VII, VIII i IX razred osnovne škole, prema Nastavnom planu i programu za predmete dopunske nastave u osnovnoj i srednjoj školi za djecu u inostranstvu (Izdavač: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, maj 2005. godine), pod naslovom „Kulturna i društvena povijest/(h)istorija naroda Bosne i Hercegovine" i to za sljedeće predmete: Jezici i književnosti naroda Bosne i Hercegovine, Muzička/Glazbena kultura, Likovna kultura, (H)istorija/Povijest te Geografija/Zemljopis .

1.2. Predviđena nabavka odobrena je posebnom odlukom ugovornog organa o pokretanju postupka od 2016.godine, u skladu sa članom 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama

1.3. Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a) iznosi 25.000,00 KM.

1.4. Recezente će angažovati Ugovorni organ.

1.5. Ugovor se zaključuje sa najpovoljnijim ponuđačem na osnovu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.

1.6. U skladu sa trezorskim poslovanjem i načinom plaćanja Ugovorni organ zahtijeva da se plaćanje ispostavljene fakture za izvršene usluge vrši u roku od 30 dana ocl dana dospijeća fakture, a koja će se ispostaviti nakon primopredaje rukopisa između Izdavača i Ugovornog organa; 1.7. Mjesto izvršenja usluge sjedište ponuđača.

 

2. Uslovi za učešće i potrebni dokazi

2.1 Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač mora zadovoljavati minimalne kvalifikaeione uslove, utvrđene srazmjerno predmetu ove nabavke i to:

2.1.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (član 46. ZJN):

• Da posjeduje sudsku registraciju za obavljanje traženih poslova, tj. predmeta nabavke;

• Da je registrovan kao poreski obveznik i da ima identifikacioni i poreski broj; Dokazi koji se zahtjevaju:

• Original ili ovjerenu kopiju aktuelnog Izvoda iz sudskog registra ili Rješenje o upisu u sudski registar za svim prilozima ili ovjerene fotokopije sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima (svaki list ovjeren) ne stariji od 6 mjeseci, a koji potvrđuje da je ponuđač registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke.

• Izjava ponuđača da je poreski obveznik, koja mora da sadrži naziv ponuđača sa tačnom adresom, identifikacionim i poreskim brojem,

• Dokaz o autorskom pravu,

• Izjava da je autorima uža specijalnost oblast iz koje se piše udžbenik.

2.1.2. Ekonomska i finansijska sposobnost (član 47. ZJN-a)

U skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako ponudač ne ispuni sljedeće minimalne uslove:

• Solventnost ponuđača (da transakcioni račun firme nije bio blokiran u periodu od 12 mjeseci računajući datum objavljivanja Obavještenja o nabavci) ;

Dokazi koji se zahtijevaju:

• Potvrda poslovne banke o solventnosti ponuđača.

2.2 Ukoliko Ugovorni organ bude imao sumnje o postojanju okolnosti vezanih za ličnu sposobnost ponudača, isti će se obratiti nadležnim organima s ciljem pribavljanja potrebnih informacija u predmetnom postupku.

2.3 U slučaju da se u ponudi ne dostave dokazi iz tačke 2.1 ove TD ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenih uslova za kvalifikaciju.

Ukoliko ponuda u svom sadržaju ne bude imala tražene dokumente, bit će odbačena kao nepotpuna:

Na javni poziv se može odazvati pravni subjekt koji svoju djelatnost direktno ili indirektno vezuje za odgojno-obrazovni rad (zavod za obrazovanje, škola, institut, fakultet i sl.).

Pravno lice mora odabrati autorski tim (ugovor o radu, ugovor o djelu i sl.). S podugovaračima se potpisuje izjava o angažiranju na poslovima izrade rukopisa traženog udžbenika.

Pravno lice potpisuje izjavu da će rukopis udžbenika biti u skladu s NPP-om. Autorski tim mora biti iz najmanje 3 (tri) konstitutivna naroda.

Svaki autorski tim mora biti multietničan, i za svaki predmet moraju imati stručne osobe. Autorski tim treba ispunjavati sljedeće uslove:

- Naučne, obrazovne-pedagoške, stručne, umjetničke reference (bogato iskustvo u svojoj naučno-umjetničkoj oblasti, nastavnoj praksi i pisanju udžbenika) Iskustvo u radu sa bh. dopunskim školama u iseljeništvu, saradnja sa obrazovnim institucijama - nadležnim ministarstvima zemalja prijema, te drugim subjektima u bh. iseljeništvu u okviru kojih se izučava maternji jezik (udruženja i sl.)

Udžbenik može imati od 330 do 450 stranica u pretpostavljenom izdavačkom formatu B5 i to: Jezik i književnost naroda Bosne i Hercegovine 200-250 stranica Geografija/Zemljopis       30-50 stranica

(H)istorija/Povijest                       50-70 stranica

Muzička/Glazbena kultura          30-40 stranica

Likovna kultura                            20-40 stranica

Rukopis mora biti napisan tako da uvažava sva tri jezika i oba pisma koja su u zvaničoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Cjelovit rukopis se dostavlja u elektronskoj i printanoj formi.

Ugovorni organ će otkupiti rukopis koji, prema ocjenama odabranih recenzenata, bude okvalificiran u stručnom smislu kao najuspješniji i najuspješniji prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.

Izabrani izdavač dužan je obezbijediti usaglašavanje i ugradivanje sugestija recenzenata u tekst rukopisa. Recezente će angažovati Ugovorni organ.

Prava izdavača na rukopis prestaju nakon što Ugovorni organ otkupi rukopis, tj. nakon otkupa rukopisa Ministarstvo civilnih poslova zadržava sva autorska prava.

Sastavni dio tenderske dokumentacije čine: Nastavni plan i program za predmete dopunske nastave u osnovnoj i srednjoj školi za djecu u inostranstvu (Izdavač: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, maj 2005. godine).

Primopredaja rukopisa izvršiti će se zapisnički između predstavnika Ugovornog organa i izabranog izdavača.

 

3. Kriterij za izbor ponude u skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama:

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršit će se na osnovu/temelju ekonomski najpovoljnije ponude, putem sljedećih kriterija:

1. Kvalitet rukopisa (60%)

a) Odnos rukopisa i NPP-a za predmete dopunske nastave u osnovnoj i srednjoj školi za djecu u inostranstvu (MCP BiH, maj 2005. godine)

b) Naučnostručna vrijednost udžbenika

c) Pedagoško-psihološki aspekt rukopisa

d) Didaktičko-metodički aspekt rukopisa

e) Jezički aspekt rukopisa

f) Etički aspekt rukopisa (nacionalna ravnopravnost, prava manjinskih zajednica, ravnopravnost među spolovima, poštivanje prava osoba sa invaliditetom i osoba sa posebnim potrebama)

2. Cijena (40%)

1. Kvalitet rukopisa (60%)

1.Odnos rukopisa i Nastavnog plana i programa

a) 4 - da, potpuno, sasvim (bez negativnih primjera)

b) 3 - uglavnoin, ima nekoliko negativnih primjera koji se lako inogu otkloniti

c) 2 - odstupanja su značajna

d) 1 - preovladavaju negativni primjeri

2. Naučnostručna vrijednost rukopisa

3-da 2 - uglavnom

1 - prevladavaju negativni primjeri

a) Da li je korištena terminologija i objašnjenje pojmova usklađena s jezičkom normom i našim školskim teorijama književnosti?

b) Da li su činjenice tačne? (U rukopisu nema materijalnih grešaka.)

c) Da li rukopis zastupa načela objektivnosti, istinitosti i razvija kritičko mišljenje? (U rukopisu nema primjera indoktrinacije.)

d) Da li rukopis sadrži indeks imena i pojmova?

3. Pedagoško-psihološki aspekt rukopisa

3-da

2 - uglavnom

1 - prevladavaju negativni priinjeri

a) Da li rukopis omogućava individualizaciju nastavnog procesa u cjelini (uključujući i prilagodenost za samostalan rad učenika)?

b) Da li kompozicija rukopisa prepoznaje tematske ili idejne cjeline i grupiše građu tako da olakšava razumijevanje književnih ili drugih tekstova i lakše usvajanje novih pojmova i znanja?

c) Da li rukopis motiviše učenike da čitaju i tumače književne ili druge tekstove i da razmišljaju i diskutuju o pročitanom?

d) Uvažava li rukopis različite stepene interesa i razvijenosti đaka u istoj generaciji; da li je složenost građe prilagođena različitim mogućnostima i interesima đaka?

4. Didaktičko-metodički aspekt rukopisa

3-da

2 - uglavnom

1 - prevladavaju negativni primjeri

a) Da li rukupis u svojim sadržajnim jedinicima omogućava nastavniku da ostvari ciljeve postavljene nastavnim planom i programom?

b) Da li je ostvarena korelacija s drugim predmetima?

c) Da li rukopis nastavnim sadržajima pristupa na zanimljiv, zabavan (i duhovit!) način, blizak generaciji kojoj se obraća, tako što poziva na igru i koristi raznovrsna grafičko-didaktička sredstva (boje u funkciji naglašavanja i razlikovanja, veličinu i oblik slova, adekvatne ilustracije)?

d) Da li rukopis podstiče dake na istraživanje, upućujući ih na teme od važnosti za njih, na korištenje različitih izvora znanja (literatura, internet, eksperati) i na međusobnu saradnju?

5. Jezički aspekt rukopisa

2-da

1,5 - uglavnom

1 - prevladavaju negativni primjeri

a) Da li su zastupljena oba pisma i terminološke višestrukosti?

b) Da li jejezik rukopisa jasan i đacima razumljiv?

c) Da li je stil rukopisa blizak generaciji kojoj se obraća; koristi li uz književna djela koja se bave savremenim temama dječiji i omladinski žargon, jezik medija, dijalekat, i sl.?

d)  Da li rukopis izborom tekstova i načinom interpretacije oslobađa đake jezičkih inhibicija i tabua, poziva li ih da jezik cijene prema njegovim izražajnim mogućnostima, navodi li ih da se izražavaju slobodno, podstiče li ih na kreativno izražavanje?

e) Da li se u obraćanju đacima vodilo računa o ravnopravnosti spolova, i da li su podjednako korišteni oblici za oba roda?

6. Etički aspekt rukopisa

2-da

1,5 - uglavnom 1 - prevladavaju negativni primjeri

a) Da li rukopis upućuje na univerzalne humanističke vrijednosti? (život, sloboda, jednakost, pravda...)

b) Da li su u rukopisu zastupljeni tekstovi autora i autorica koji pripadaju različitim društvenim grupama i da li odabir tekstova i način interpretacije afirmiše pluralnost ideja i svjetonazora?

c) Da li je u rukopisu zastupljen proporcionalan broj tekstova čije su autorice žene i čije se teme odnose na pitanja roda?

d) Da li rukopis poštuje autorska prava? (Navodi imena autora, izvore, korektno prenosi tekstove...)

e) Rukopis njeguje bosanskohercegovački identitet.

2. Cijena (40%) - računati prema formuli

Bodovi se dodjeljuju u skladu sa sljedećom formulom: U = C + U

Pri čemu je:

U - ukupan broj bodova

C - broj bodova koji je dobio dobavljač za ponuđenu cijenu U - broj bodova koji je dobavljač dobio za kvalitet rukopisa

Bodovi za cijenu se dodjeljuju na osnovu sljedeće formule:

Q _ najnižacijena koja je ponuđena u postupku nabavke cijena koja je predloiena u ponudi koja je predmet ocjene

Posebni kvalifikacioni (eliminatorni) uslovi :

Rukopis ne smije biti plagijat.

Rukopis ne smije zagovarati mržnju, netoleranciju, antidemokratske vrijednosti. 3. Priprema ponuda

3.1. Ponudači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

3.2. Ponuda mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Rukopis inora biti dostavljen kao posebna cijelina u 6 (šest) primjeraka.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane ponude numerisane (izuzev štampane literature, brošura, kataloga i sl.). Pod čvrstim uvezom, podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom.

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova, ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Izuzetno od prethodnog stava, ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbijeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i ovoj TD.

Ponudač treba dostaviti kompletnu ponudu, prema tenderskoj dokumentaciji i tehničkoj specifikaciji koja se nalazi u TD.

Ponuda (original/kopija) mora da sadrži sljedeću dokumentaciju:

Obrazac za dostavljanje ponude - prilog 1

Obrazac za cijenu ponude - prilog 2

Dokumentaciju traženu pod tačkom 2.1.1:

- Original ili ovjerenu kopiju sudske registracije

- Izjava ponudača da je poreski obveznik Dokumentaciju traženu pod tačkom 2.1.2:

Potvrdu poslovne banke

Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 47. Stav (1) ZJN, ovjerenu od strane nadležnog organa - prilog 3

Ostala dokumentacija:

Izjava u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona svaki ponudač dužan je u ponudi dostaviti pismenu izjavu — prilog 4

Izjava učesnika u tenderu - prilog 5

 

4. Način dostavljanja ponude

4.1. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na slijedeću adresu:

Ministarstvo civilnih poslova, Trg BiH br.3, 71000 Sarajevo, BiH

4.2. Na koverti ponude mora biti naznačeno:

a) naziv i adresa Ugovornog organa,

b) naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,

c) evidencijski broj nabavke,

d) naziv predmeta nabavke,

e) naznaka "ne otvaraj".

4.3. Ponuđač dostavlja ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije, na kojima će jasno pisati: "ORIGINAL PONUDE" i "KOPIJA PONUDE". Original ponude i kopije ponude se dostavljaju zajedno i trebaju biti zapečaćeni u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom ponuđača, te imenom i adresom ponuđača. U slučaju razlika izmedu originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude. Rukopis se dostavlja kao posebna cijelina u 6 (šest) primjeraka.

 

5. Rok za dostavljanje ponuda i otvaranje ponuda

Rok za izradu rukopisa je 4 mjeseca od objave konkursa.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 03. 10. 2016. godine u 12:00 sati.

Javno otvaranje ponuda obavit će se istog dana, odnosno 03. 10. 2016. godine u 12:15 sati, u prostorijama ugovornog organa (informacije na protokolu ili u uredu br.716 ).

Ponudači ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim dobavljačima koji su u roku dostavili ponude putem zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

Na javnom otvaranju ponuda prisutnim ponuđačima će se saopštiti sljedeće informacije:

- naziv ponuđača,

- ukupna cijena navedena u ponudi,

- popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan.

Predstavnik ponuđača koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda treba prije otvaranja ponuda Komisiji dostaviti punomoć za učešće na javnom otvaranju u ime privrednog subjekta-ponuđača. Ukoliko nema zvanične punomoći, ponudač može kao i ostala zainteresovana lica prisustvovati javnom otvaranju ali bez prava potpisa zapisnika ili preduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime ponudača.

Pregovori:

U skladu sa tenderskom dokumentacijom, mogući su pregovori koji se odnose na kvalitet rukopisa.

Informacije o zaštiti prava ponuđača

U slučaju da je Ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, irnate pravo uložiti žalbu Ugovornom organu, u pismenoj formi, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Ostale informacije

Sve potrebne informacije u vezi sa tenderskom dokumentacijom za predmetnu nabavku mogu se dobiti od kontakt osoba, Azra Sipović i Arna iMilovanović, u vremenu od 10:00- 15:00 sati na telefon 033/492-604 i 033/492-592 ili putem e-mail adrese: javne.nabavke@mep.gov.ba .

Ugovorni organ zadržava pravo da zatraži od ponuđača naknadno pojašnjenje ponuda, a u skladu sa Zakonom.

U skladu sa članom 52. stav (2) Zakona svaki ponuđač dužan je u ponudi dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci.

Ukoliko ponuđač ne dostavi navedenu Izjavu, ponuda će biti odbačena.

Obrazac navedene Izjave je dat u Prilogu br. 4 ove tenderske dokumentacije i čini njen sastavni dio.

 

6. Prilozi

Sljedeći prilozi su sastavni dio tenderske dokumentacije:

Prilog 1: Obrazac za dostavljanje ponude

Prilog 2: Obrazac za cijenu ponude

Prilog 3: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. ZJN

Prilog 4: Pismena izjava iz člana 52. ZJN

Prilog 5: Izjava učesnika u tenderu

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: