Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.06.2016. 11:10

(HR) Nabavka lož ulja extra lako Euro

Izvor: Official Journal of the European Union, 15.06.2016.

Hrvatska-Dubrovnik: Loživa ulja

2016/S 114-203175

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik
73467696168
Liechtensteinov put 10
Služba(e) za kontakt: Športski objekti Dubrovnik
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivana Lucianović
20000 Dubrovnik
Hrvatska
Telefon: +385 20333280
E-pošta: info@sportskiobjektidu.hr

Telefaks: +385 20331025

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0013156

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.3)Glavna djelatnost

Drugo: šport

I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:

Nabava lož ulja extra lako Euro.

II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Dubrovnik.

NUTS kod HR037

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)

Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma

II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 500 000 HRK

II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)

Nabava lož ulja extra lako Euro.

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09135000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne

II.1.8)Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne

II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)

Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne

II.2)Količina ili opseg predmeta nabave

II.2.1)Ukupna količina ili opseg:

Okvirna godišnja količina loživog ulja ekstra lakog euro koja će se nabavljati je 250 000 litara, a za 2-godišnje razdoblje, odnosno za razdoblje trajanja okvirnog sporazuma 500 000 litara. Stvarna nabavljena količina robe na temelju okvirnog sporazuma može biti veća ili manja od okvirne količine.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 500 000 HRK

II.2.2)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.3)Podaci o obnavljanjima

Ovaj ugovor će se obnavljati: ne

II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Trajanje u mjesecima: 24 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor

III.1.1)Tražena jamstva :

III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelj je obvezan uz ponudu priložiti izvornu bezuvjetnu bankarsku garanciju, naplativu u korist naručitelja na „prvi poziv” i „bez prigovora”, u iznosu 80 000 HRK.
Jamstvo za ozbiljnost ponude izdaje poslovna banka na nalog i za račun ponuditelja koji sudjeluje u postupku javne nabave iz ove Dokumentacije, a u korist korisnika jamstva Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik. Umjesto sredstva jamstva za ozbiljnost ponude navedenih u ovoj Dokumentaciji, naručitelj može dati novčani polog u traženom iznosu na IBAN naručitelja broj HR06 2407 0001 1000 2039 4, s opisom plaćanja: „jamstvo za ozbiljnost ponude 1-L-16”. Kao dokaz o izvršenoj uplati, u ponudi se dostavlja izvadak sa žiro računa ponuditelja ili izvršeni nalog za plaćanje.
Jamstvo za ozbiljnost ponude naplatit će se u slučaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u dostavljenim dokumentima kojima dokazuje da ne postoje obvezni razlozi za isključenje navedeni u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje i/ili kojima dokazuje da ispunjava tražene uvjete sposobnosti, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata, prilikom provjere najpovoljnijeg ponuditelja sukladno ovom DZN-u, odbijanja potpisivanja okvirnog sporazuma.
Ako istekne rok valjanosti ponude, ponuditelj će na zahtjev naručitelja produžiti valjanost jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku valjanosti ponude. U tu svrhu ponuditelju se daje primjeren rok.
Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se ponuditelju sukladno čl. 77. st. 6. ZJN-a.
U slučaju zajedničke ponude Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja nositelj ponude.

III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

III.1.4)Ostali posebni uvjeti

Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne

III.2)Uvjeti sudjelovanja

III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 16.1. gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
Odgovarajućom Izjavom smatrat će se i popunjena izjava iz priloga ove Dokumentacije za nadmetanje (Obrazac br. 1).
Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 16.1. od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu radi provjere okolnosti iz točke 3.1., javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
I. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta; ili
II. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke I. ovoga stavka; ili
III. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke I. i II. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 16.1. (a) i 1. (b).
3.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe dokazivanja okolnosti iz točke 3.2. gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
— potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
— važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave, ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.
3.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata traženih Dokumentacijom za nadmetanje, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN br. 30/11 i 83/13,143/13 i 13/14).
4.1.1. Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta. Ako se isprava o upisu ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
4.1.2. Rješenje o dozvoli za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima, koju izdaje Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) – gospodarski subjekt mora dokazati da za pružanje usluga koje su predmet nabave ima dozvolu (rješenje) Hrvatske energetske regulatorne agencije za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima sukladno Zakonu o energiji (NN br. 120/12, 14/14, 95/15 i 102/15).
4.1.3. Suglasnost Ministarstva nadležnog za gospodarstvo za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za naftne derivate – gospodarski subjekt mora dokazati da posjeduje suglasnost Ministarstva gospodarstva za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za naftne derivate za sve vrste goriva za koje podnosi ponudu sukladno Uredbi o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (NN br. 47/14 i 62/15).
Dozvola treba biti važeća u trenutku sklapanja svakog godišnjeg ugovora.

III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 4.2.1. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija, BON-2/SOL-2 ili drugi odgovarajući dokument, kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta na način da račun gospodarskog subjekta nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci više od 15 dana, te da nije bio blokiran duže od 7 dana neprekidno u posljednjih 6 mjeseci, čime dokazuje da ima potrebnu financijsku snagu kako bi u roku i kvalitetno izveo predmetnu nabavu. Neprekidna blokada računa u trajanju dužem od 7 dana, odnosno ukupno trajanje blokade računa duže od 15 dana u razdoblju od 6 mjeseci može ugroziti ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obveza koje nastaju kao rezultat poslovnih procesa, a pretpostavka su za pravodobno izvršenje predmeta nabave.
Ponuditelj može dokazati sposobnost i pomoću drugog dokaza, različitog od zatraženog u ovoj točki, ako zatraženi dokaz ne može dostaviti i ako dokaz koji dostavlja ima istu dokaznu snagu kao i traženi.

III.2.3)Tehnička sposobnost

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
4.3.1. Dokaz o uredno ispunjenim ugovorima – gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini uredno izvršio isporuku iste ili slične vrste robe koja je predmet nabave, najmanje u iznosu vrijednosti njegove ukupne ponude. Dokaz se podnosi u obliku popisa značajnih isporuka izvršenih u posljednje 3 godine, popraćenog potvrdama o urednom ispunjenju ugovora koje daje druga ugovorna strana iz navedenih ugovora.
Ponuditelj je u obvezi dostaviti najmanje 2 potpisane i ovjerene potvrde druge ugovorne strane, kojima dokazuje da je ispunio ugovorne obveze za najmanje 2 ugovora s istim ili sličnim predmetom ugovora kao što je predmet nabave, čija zbrojena vrijednost ne smije biti manja od procijenjene vrijednosti predmetne nabave, koja iznosi 2 500 000 HRK (bez PDV-a).
Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora, navod o urednom ispunjenju tih ugovora, koji mora biti ovjeren pravovaljanim potpisom i pečatom druge odgovorne strane iz ugovora za koji se potvrda daje. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije javni naručitelj, vrijedi izjava gospodarskog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočenje dokaza da je potvrda zatražena.
4.3.2. Potvrda nadležnog instituta ili tijela za kontrolu kvalitete kojom se potvrđuje da Euro loživo ulje ekstra lako – Euro lož ulje koje nudi, odgovara graničnim vrijednostima sastavnica i značajki kvalitete propisanima Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva (NN br. 113/13, 76/14 i 56/15).
Dokaz se podnosi u obliku Izjave o sukladnosti izdane od dobavljača, na temelju izvješća o ispitivanju tekućeg naftnog goriva obavljenog u akreditiranom laboratoriju prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025, koji se dostavljaju u privitku Izjave o sukladnosti (obrazac TNG-1 za neku od posljednjih isporuka predmetne robe). Izjava o sukladnosti koja se izdaje na temelju izvješća o ispitivanju tekućeg naftnog goriva izdanog u inozemstvu, može se izdati ukoliko je uz izvještaj priložena potvrda o provjeri tog izvještaja od strane pravne osobe akreditirane prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020, A vrste.

III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama

III.3.1)Podaci o određenoj profesiji

III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu

IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.2)Kriteriji za odabir ponude

IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Najniža cijena

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodi se elektronička dražba: ne

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:

1-L/16

IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

ne

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije

Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 25.7.2016 - 10:00
Dokumentacija se naplaćuje: ne

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

25.7.2016 - 10:00

IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima

IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

hrvatski.

IV.3.7)Rok valjanosti ponude

danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda

Datum: 25.7.2016 - 10:00

Mjesto:

Dubrovnik, Liechtensteinov put 10.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ovaj ugovor će se obnavljati: ne

VI.2)Podaci o fondovima Europske unije

Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

VI.3)Dodatni podaci

VI.4)Žalbeni postupak

VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr

Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe

VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

VI.5)Datum slanja ove objave:

13.6.2016

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: