Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.06.2016. 11:17

(HR) Nabavka Oracle (licence za DR lokaciju SNC)

Izvor: Official Journal of the European Union, 15.06.2016.

Hrvatska-Zagreb: Programski paket za podatkovnu bazu

2016/S 114-203058

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatske autoceste d. o. o., Društvo za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
57500462912
Širolina 4
Služba(e) za kontakt: Samostalni odjel za nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivan Ribičić
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 14694708
E-pošta: ivan.ribicic@hac.hr

Telefaks: +385 14694473

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0012998

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.3)Glavna djelatnost

Drugo

I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:

Oracle (licence za DR lokaciju SNC).

II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Širolina 4, Zagreb.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)

Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi

II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu

II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)

Oracle (licence za DR lokaciju SNC).

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

48611000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne

II.1.8)Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne

II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)

Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne

II.2)Količina ili opseg predmeta nabave

II.2.1)Ukupna količina ili opseg:

Sukladno Troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 150 000 HRK

II.2.2)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.3)Podaci o obnavljanjima

Ovaj ugovor će se obnavljati: ne

II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

danima: 60 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor

III.1.1)Tražena jamstva :

Isporučitelj je dužan u roku od 8 dana od zaprimanja obostrano potpisanog Ugovora dostaviti naručitelju Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora te za osiguranje potraživanja naručitelja u slučaju raskida ugovora, na iznos 10 % Cijene iz Ugovora u obliku garancije banke. Garancija banke mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na 1. pisani poziv.

III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sukladno točki 6.2.2. Knjige 1, Dokumentacije za nadmetanje.

III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Sukladno točki 4.3. Knjige 1, Dokumentacije za nadmetanje.

III.1.4)Ostali posebni uvjeti

Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne

III.2)Uvjeti sudjelovanja

III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:
— dokumenti iz točke 3.1. dokumentacije za nadmetanje kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja,
— dokumenti iz točke 3.2. dokumentacije za nadmetanje kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje ostali razlozi isključenja,
— dokumenti iz točke 4.1. dokumentacije za nadmetanje kojima ponuditelj dokazuje pravnu i poslovnu sposobnost,
— dokumenti iz točke 4.2. dokumentacije za nadmetanje kojima ponuditelj dokazuje pravnu i poslovnu sposobnost,
— jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno točki 6.2.1. Dokumentacije za nadmetanje,
— izjava iz točke 6.3. dokumentacije za nadmetanje.

III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost

III.2.3)Tehnička sposobnost

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Dokumenti iz točke 4.2. dokumentacije za nadmetanje kojima ponuditelj dokazuje tehničku i stručnu sposobnost.

III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama

III.3.1)Podaci o određenoj profesiji

III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu

IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.2)Kriteriji za odabir ponude

IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Najniža cijena

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodi se elektronička dražba: ne

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:

I 28/16

IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

ne

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije

Dokumentacija se naplaćuje: ne

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

25.7.2016 - 14:30

IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima

IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

hrvatski.

IV.3.7)Rok valjanosti ponude

danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda

Datum: 25.7.2016 - 14:30

Mjesto:

Širolina 4, Zagreb.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ovaj ugovor će se obnavljati: ne

VI.2)Podaci o fondovima Europske unije

Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

VI.3)Dodatni podaci

VI.4)Žalbeni postupak

VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr

Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe

VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

VI.5)Datum slanja ove objave:

10.6.2016

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: