Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka tehničke hemikalije (hidratisani kreč) za proces dekarbonizacije vode za potrebe TE Kakanj i TE Tuzla

Datum objave: 22.02.2017. 13:38 / Izvor: Akta.ba, 17.02.2017.

JP ELEKTROPRIVREDA BiH

d.d. Sarajevo

 

Sarajevo; 17.02.2017.

Broj: 02-6348/17

 

Na osnovu članova 69 (2) d), 70.(4) i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, (SI.Glasnik BiH broj: 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine i člana 7. stav 1. tačka 1. i 2. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika Generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01 -25162/15-234/15 od 25.08.2015. godine, Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika Generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj : U-01 -33994/15-15/9 od 17.11.2015. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika Generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01-6884/16-2./7. od 09.03.2016. godine i Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika Generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U- 01-24254/16-32./15 od 09.08.2016. godine, donosim

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke po tenderu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo broj: 2000018683 "Nabavka tehničke hemikalije (hidratisani kreč) za proces dekarbonizacije vode za potrebe TE Kakanj i TE Tuzla", jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

 

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Član 3.

Zadužuje se Sektor za komercijalne poslove da Odluku dostavi ponuđaču u roku od tri dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja, s istovremenim objavljivanjem na internet stranici ugovornog organa.

 

Obrazloženje

U otvorenom postupku javne nabavke po tenderu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, broj: 2000018683" Nabavka tehničke hemikalije (hidratisani kreč) za proces dekarbonizacijevode za potrebe TE Kakanj i TE Tuzla", objavljenom u SI.Glasniku BiH broj: 4 od 20.01.2017. godine i na portalu Agencije za javne nabavke BiH (www.ajn.gov.ba), obavještenje broj: 986-1-1-2-3-7/17, ponude su dostavili ponuđači:

1. INGRAM d.d. Srebrenik

2. Fabrika kreča CARMEUSE a.d. Doboj

 

Komisija za predmetnu nabavku je izvršila pregled i ocjenu dostavljenih ponuda te utvrdila sljedeće nedostatke u ponudi ponuđača INGRAM d.d. Srebrenik:

Ponuđač INGRAM d.d. Srebrenik dostavio Garanciju za ozbiljnost ponude broj 33062442/16/AV od 25.01.2017. godine, izdatu od strane Raiffeisen BANK, sa krajnjim rokom važenja 06. Juni 2017. godine što nije u skladu sa Tenderskom dokumentacijom.

 

Tačkom 5.20 Tenderske dokumentacije zahtjevano je da Garancija za ozbiljnost ponude važi 120 (stotinudvadeset) dana računajući od krajnjeg roka za dostavu ponuda što je u ovom slučaju 09. Juni 2017. godine.

 

Ponuđač Fabrika kreča CARMEUSE a.d. Doboj je dostavio Garanciju za ozbiljnost ponude broj 05- 02/6-199-2/17 od 07.02.2017. godine izdatu od strane NLB BANKA. Ponuđač nije označio plastičnu foliju rednim brojem stranice kako je zahtjevano tačkom 5.22. Tenderske dokumentacije i to da „Plastična folija mora biti označena rednim brojem stranice na način kao i sve ostale stranice ponude."

 

Ponuđač Fabrika kreča CARMEUSE a.d. Doboj, nije dostavio u svojoj ponudi zahtjevanu kvalifikacionu dokumentaciju iz tačke 6.7. Tenderskog dokumenta.

 

Ponuda ponuđača CARMEUSE a.d. Doboj, također nije zadovoljila iz sljedećih razloga:

U dostavljenom certifikatu o kvalitetu hidratisanog kreča - Ca(OH)2 (ako ga smatramo za traženu Izjavu) se navodi daje to građevinski kreč (strana 18.), a ne kreč za proces dekar-bonizacije.

 

Osim toga u Tehničkoj specifikaciji su uočene slijedeće neusklađenosti Ponuđača CARMEUSE: ,

Kvalitet:

-Nema navoda daje to bijeli prah (ako baš insistiramo na svim zahtjevima)........ne zadovoljava

-Slobodna voda na 105 °C je 0,42%, a traženo je na 120 °C max. 23 %.........u suštini ne zadovoljava,

-SiO2 je data vrijednost samo za SiO2 od 0,25 % (za nerastvoreno nije navedeno), a traženo je SiO2 + nerastvoreno max 1,2 %.......ne zadovoljava,

-SO3 je navedeno 0,87 %, a traženo je za SO4 max. 1 %.........ne zadovoljava,

-Sadržaj Fe2O3 + AI2O3 max. 3 %, podatak uopšte nije naveden........ne zadovoljava

 

Kako ponuđači nisu zadovoljili na tehničkoj ocjeni ponuda, ponude ponuđača nisu bile predmetom ekonomske ocjene ponuda.

 

Obzirom da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, Komisija za predmetnu nabavku predlaže da se predmetni postupak poništi.

 

Na osnovu naprijed navedenog , riješeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke ponuđač ima pravo da podnese žalbu ugovornom organu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

 

Izvršni direktor za proizvodnju

Dr.sci Nevad Ikanović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: