Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka valjaka za trakaste transportere - Glatki valjci

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 92, 19.11.2012

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-1-1-411/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Irma Dajdžić
Adresa: Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 035280083
Faks: 035286883
Elektronska pošta(e-mail):poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa(web):www.kreka.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
KaouAneksuA
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Traženje i vađenje uglja i
drugih čvrstih goriva
I.6. Zajednička nabavka
Da
I.6.a. Broj ugovornih organa koji učestvuju u zajedničkoj nabavci:
4
I.6.b. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci
1. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo
Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. - Breza, Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
2. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja
"Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik, Entitetski nivo, Federacija
Bosne i Hercegovine
3. JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno
društvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj,
Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine
4. JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU
"ZENICA" D.O.O. ZENICA, Entitetski nivo, Federacija
Bosne i Hercegovine
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka valjaka za trakaste transportere, Lot 1- Glatki valjci
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Tender broj ZDR-CN 02-5-11/1/12-Nabavka valjaka za trakaste
transportere, Lot 1- Glatki valjci
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema Aneksu 5-Tehnički dio tenderske dokumentacije
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
805.334,50
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
ZD Rudnici Kreka, ZD RMU Breza, ZD RMU Zenica, ZD RMU
Đurđevik, ZD RMU Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
3 mjeseca od stupanja ugovora na snagu
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema aneksu 8-Nacrt ugovora
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana
za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je
registrovan
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
da je ponuđač solventan ( da mu računi nisu blokirani ) u posljednjih
6 (šest) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
a)Ukoliko ponuđač nudi opremu/materijal koji je predmet ugovora,
a koji nije sam proizveo, mora biti ovlašteni distributer odnosno
ovlašten od strane proizvođača za nuđenje, isporuku i sve prateće
usluge vezane za opremu/materijal koji je definisan u tenderskoj
dokumentaciji, te je obavezan da obezbijedi odgovarajući
dokument kojim je to potvrđeno.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 31.12.2012. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM sa PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 8.1.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 8.1.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, sala 145.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Otkup tenderske dokumentacije će se vršiti u prostorijama JP
Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71000
Sarajevo. Kontakt osoba za otkup tenderske dokumentacije je Irma
Dajdžić, broj telefona 033/751-775.
Ponuđači koji nisu u mogućnosti lično preuzeti tendersku
dokumentaciju, mogu dokaz o uplati poslati faksom na broj
033/751-759, a ista će im biti poslata brzom poštom.
Adresa za dostavljanje ponuda je: Vilsonovo šetalište 15, 71000
Sarajevo, protokol, soba br 6.
Javno otvaranje ponuda će se izvršiti na adresi Vilsonovo šetalište
15, 71000 Sarajevo, sala 145.
U skladu sa članom 3. tačka 6.Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponuđači mogu preuzeti lično na
naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti brzom poštom, nakon
predočenja dokaza o izvršenoj uplati.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Vakufske banke
d.d Sarajevo BIC/SNJIFT VAKUBA22 na račun broj
1601060000004629 u korist JP EP BIH sa naznakom: Otkup
tenderske dokumentacije broj ZD R IO 02-5-11/1/12-LOT 1. Kod
davanja naloga za plaćanje obavezno naznačiti klauzulu:sve
troškove snosi Nalogodavac (our...) IBAN CODE:
BA391601020000013652.
Ponuđači unutar Bosne i Hercegovine putem SPARKASSE BANK
d.d. SARAJEVO na račun broj 1990490176075902 u korist JP EP
BiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj ZD R IO
02-5-11/1/12-LOT1.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Irma Dajdžić
Adresa: Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 035280083
Faks: 035286883
E-mail:poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa:www.kreka.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Irma Dajdžić
Adresa: Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 035280083
Faks: 035286883
E-mail:poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa:www.kreka.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Irma Dajdžić
Adresa: Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 035280083
Faks: 035286883
E-mail:poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa:www.kreka.ba


ZAVISNO DRU[TVO RUDNICI KREKA TUZLA
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
NUMBER 298-1-1-5-412/12

I.1. Contracting authority data

dru{tvo Rudnici Kreka Tuzla

I.2. Address from which further information can be obtained

I.3. Type of the contracting authority and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public enterprise
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:

I.3.c. Activities of contracting authority: Exploration and extraction
of coal and other solid fuels

II.1. Type of the contract

II.1.a. Title of the object of the contract

conveyors-lot 1 the smooth conveyors
II.1.b. Description of the object of the contract

II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the con-
tract


III.1. Type of procedure

III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Obtainable until: 31.12.2012.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required

III.3. Time limit and place for receipt of tenders/request to
participate

der documentation through Vakufska banka d.d Sarajevo

vor of company JP EP BiH -(Tender documentation No: ZDR-CN

render, tender documentations ZDR-CN 02-5-11/1/12-LOT1.
DATE AND PLACE OF BIDS OPENING


 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: