Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka guma za rudarsku mehanizaciju

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 74, 24.09.2012

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE"
ZAVISNO PREDUZEĆE "RUDNIK I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO
DRUŠTVO UGLJEVIK
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-637/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",
Zavisno Preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
akcionarsko društvo Ugljevik
Kontakt osoba: Zorica Manojlović
Adresa: Ugljevik bb
Poštanski broj: 76330
Opština/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055771519
Faks: 055774382
Elektronska pošta(e-mail):komercijala.riteugljevik@gmail.com
Internet adresa(web):www.riteugljevik.com
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
KaouAneksuA
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
T 141/12 Nabavka guma za rudarsku mehanizaciju
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljnije u TD
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Detaljnije u TD
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Detaljnije u TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Detaljnije u TD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Detaljnije u TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 28.10.2012. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 58,50 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 5.11.2012. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 5.11.2012. Vrijeme: 12:00
Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br.
116
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti sa naznakom "Ponuda
za otvoreni postupak Broj: 141/12 - "Nabavka guma za rudarsku
mehanizaciju". Na koverti obavezno naznačiti ime ponuđača.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u
razmatranje.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u Otvorenom
postupku za dostavljanje ponuda.
Troškovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske
dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata
Otkup Tenderske dokumentacije se vrši na osnovu pismenog
zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774
382, kontakt osoba Stanišić Svjetlana na telefon 055-774-203.
Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvršiti na
sljedeće račune:
u KM 55500100000074-38
Nova Banka Bijeljina
Na devizni račun
FIELD 32 EUR
FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG
Klagenfurt
SNJIFT:HAABAT22
FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka
SNJIFT:HAABBA2B
FIELD 59 /BA395520203390261797/
ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"
AD Ugljevik, Ugljevik 76330
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"
Kontakt osoba: Milan Tomić, dipl.ing.maš.
Adresa: Ugljevik bb
Poštanski broj: 76330
Opština/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774422
Faks: 055774382
E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"
Kontakt osoba: Svjetlana Stanišić
Adresa: Ugljevik bb
Poštanski broj: 76330
Opština/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774203
Faks: 055774382
E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Naziv: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"
Kontakt osoba: Milka Perić
Adresa: Ugljevik bb
Poštanski broj: 76330
Opština/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774119
E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Spoljna guma za damper 33.00-51
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljnije u TD
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Spoljna guma za damper 33.00-51 - kom 30
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
900.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
RJ "Rudnik"
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Spoljna guma za damper 27.00-R49; Spolj.guma za dozer
29.50-R25; Spolj.guma za utovarivač 26.50-R25; spolj.guma za
grejder 23.50-R25; Spolj.guma za grejder 18.00-R25
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljnije u TD
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Spoljna guma za damper 27.00-R49 - kom 12; Spolj.guma za dozer
29.50-R25- kom 4; Spolj.guma za utovarivač 26.50-R25- kom 2;
spolj.guma za grejder 23.50-R25- kom 6; Spolj.guma za grejder
18.00-R25- kom 2
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
430.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
24 mjeseca
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
RJ "Rudnik"
__________________
JOIN VENTURE "PUBLIC ELECTRIC COMPANY OF
THE REPUBLIC OF SRPSKA", DEPENDENT COMPANY
" MINE AND THERMAL-POWER PLANT UGLJEVIK"
SHAREHOLDING BOARD UGLJEVIK
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
NUMBER 297-1-1-5-638/12
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: Join venture "Public Electric Company of the Re-
public of Srpska", Dependent Company " Mine and Thermal-power
plant Ugljevik" Shareholding board Ugljevik
Contact person: Zorica Manojlovi}
Address: Ugljevik bb
Postal code: 76330
Municipality/City: Ugljevik
Identification number: 4400449490005
Telephone: 055771519
Fax: 055774382
E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com
Internet address: www.riteugljevik.com
I.2. Address from which further information can be obtained
As in Annex A
I.3. Type of the contracting authority and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public enterprise
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
Entity level,
I.3.c. Activities of contracting authority: Eletricity
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods, Purchase
II.1.a. Title of the object of the contract
T 141/12 Public procurement road tyres for mining aquipment
II.1.b. Description of the object of the contract
Public procurement road tyres for mining aquipment
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the con-
tract
Public procurement road tyres for mining aquipment
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Obtainable until: 28.10.2012.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
58,50 KM
III.3. Time limit and place for receipt of tenders/request to
participate
Date: 5.11.2012.
Time: 11:00
Address and place: Dependent Company "Mine and Ther-
mal-power plant Ugljevik" Shareholding board Ugljevik
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
Quotations should be delivered in a sealed envelope with a sign
"Quotation for open procedure
Number: T 141/12 - Public procurement road tyres for mining
equipment ?? do not open".
On the envelope there should be the name of the bidder.
Incomplete and late quotations will not be open.
Contract board does not carry bidder's cost in the open procedure
for delivery of the quotations.
Costs of the banking fees and provisions in connection with the ob-
taining tender documentation fall on the interested candidates.
Obtaining the tender documentation is carried after a written re-
quest delivered the Contract Board on fax: 0038755/774-382, con-
tact person Mrs. Stani{i} Svjetlana.
Payment for obtaining the tender documentations can be made on
the following bank accounts:
in BAM (KM) 55500100000074-38
Nova Banka Bijeljina
Foreign currency account
FIELD 32 EUR
FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG
Klagenfurt
SWIFT:HAABAT22
FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka
SWIFT:HAABBA2B
FIELD 59 /BA395520203390261797/
ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"
AD Ugljevik, Ugljevik 76330
ANNEX A
I.2. Address from which further information can be obtained
Official name: Joint venture "Public Electric Company of the Re-
public of Srpska" Dependent Company "Mine and Thermal-power
plant Ugljevik" Shareholding board Ugljevik
Contact points: Milan Tomi}, dipl.ing.ma{.
Address: Ugljevik, bb
Postal code: 76330
Municipality/City: Ugljevik
Identification number: 4400449490005
Telephone: 00387 55 774 422
Fax: 00 387 55 774 382
E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com
(M1-E-13893-12)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: