Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka sanitetskog materijala

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 58, 30.07.2012

JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 460-1-1-1-9/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC
Kontakt osoba: ARDINA NOVALIĆ
Adresa: Ul.Josipa Šibera bb
Poštanski broj: 76250
Opština/Grad: Gradačac
IDB/JIB: 4209432200001
Telefon: 035817110
Faks: 035821350
Elektronska pošta(e-mail):dz.grad@bih.net.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Opštinski nivo (FBiH),
GRADAČAC
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanitetski materijal
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka sanitetskog materijala
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
65 stavki
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
70.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sjedište ugovornog organa
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci od zaključenja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumenatciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumenatciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumenatciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 27.8.2012. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 27.8.2012. Vrijeme: 13:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.8.2012. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Pravna služba JZU Dom zdravlja Gradačac
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije dostavlja se lično
ili na fax broj 035/821-350, uz dokaz o uplati iznosa od 20,00KM,
na račun broj 1321900309022854 kod NLB Tuzlanske banke , ili
na blagajni ugovornog organa.
Ponuđači su dužni svoju ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti na
jednom od službenih jezika BIH, na adresu: JZU Dom zdravlja
Gradačac, Josipa Šibera bb, 76 250 Gradačac, sa naznakom
"Ponuda za otvoreni postupak za nabavku i isporuku sanitetskog
materijala "- ne otvaraj -.
(M1-A-10957-12)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: