Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja zaplijenjene pokretne imovine (alati, rezervni dijelovi, gotovi proizvodi...)

Izvor: eKapija.ba, 07.05.2013.

REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO FINANSIJA – PORESKA UPRAVA
PODRUČNI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO

ul. Karađorđeva 13, 71123 Istočno Novo Sarajevo; tel/faks:057/340-416, 340-417, 342-938, 342-939; e-mail:rujp-pcsarajevo@paleol.net
www.poreskaupravars.org; call centar: 051/345-080 ; e-mail:kontakt@poreskaupravars.org

Broj: 06/1.07/0702/3-457-1-4388-55/12
Datum: 30.04.2013.godine

Na osnovu člana 7. tačka (g) i člana 65. Zakona o poreskom postupku (''Službeni glasnik RS'' broj: 102/11) Poreska uprava RS – Područni centar Istočno Sarajevo oglašava

LICITACIJU
za prodaju pokretne imovine zaplijenjene u postupku prinudne naplate poreza

1. Prodaja zaplijenjene pokretne imovine izvršiće se na prvoj licitaciji dana 16.05.2013 godine sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama preduzeća AD “ENERGOINVEST“ Rasklopna oprema , Istočno Sarajevo, ul. Vuka Karadžića 17. JIB: 4400541890001
2. Na prvoj licitaciji zaplijenjena pokretna imovina se ne može prodati po cijeni nižoj od 75% procijenjene vrijednosti, a početna cijena je procijenjena vrijednost zaplijenjene pokretne imovine.
3. Ukoliko Zaplijenjena pokretna imovina ne bude prodata na prvoj licitaciji, naredna licitacija održat će se istog dana. Na drugoj licitaciji najniža cijena po kojoj se zaplijenjena pokretna imovina može prodati je 50% od procjenjene vrijednosti zaplijenjene pokretne imovine, odnosno početne cijene sa prve licitacije.
4. Ako zaplijenjena pokretna imovina ne bude prodata ni na drugoj licitaciji, istog dana sat nakon završetka druge licitacije, održaće se treća licitacija na kojoj najniža cijena po kojoj se zaplijenjena pokretna imovina može prodati iznosi 1/3 procijenjene vrijednosti.
5. Spisak zaplijenjene pokretne imovine koja predsatvlja predmet licitacije može se vidjeti u Poreskoj upravi Područni centar Istočno Sarajevo,ul Karađorđeva br 13, Odjeljenje prinudne naplate kancelarija broj 16
6. Predmet licitacije je zaplijenjena pokretna imovina poreskog dužnika AD “Energoinvest„ Rasklopna oprema iz Istočnog Sarajeva procijenjene ukupne vrijednosti u iznosu od 8.028.709,00 KM i to:
- Osnovna sredstva u vrijednosti 4.534.596,00 KM
- Tehnička dokumentacija u vrijednosti 608.419,00 KM
- Alat u vrijednosti 446.400,00 KM
- Rezervni dijelovi 285.500,00 KM
- Gotovi proizvodi u vrijednosti 769.594,00 KM
- Materijal u vrijednosti 1.178.650,00 KM
- Poluproizvodi u vrijednosti 205.550,00 KM
7. Na licitaciji mogu učestvovati zainteresovana lica za kupovinu cjelokupne pokretne imovine iz tačke 6 (prednost ima kupac koji ponudi najveću cijenu za svu robu)
8. Na licitacijama mogu učestvovati sva pravna i fizička lica, pod uslovom:
a) da nemaju neizmirenih poreskih obaveza (što se dokazuje uverenjem mjesno nadležnog poreskog organa);
b) da su uplatili depozit u visini 10% početne cijene pokretne imovine navedene u tački 6, a što iznosi 802.870,90 KM.
9. Depozit se uplaćuje na blagajni Poreske uprave RS PC Istočno Sarajevo ul Karađorđeva 13 ili na račun prinudne naplate broj 555-007-00151253-70 najkasnije do 9 časova na dan održavanja licitacije.
10. Zaplijenjena pokretna imovina koja se licitira nema tereta, a može se pogledati na lokaciji, u prostorijama AD “ENERGOINVEST“ Rasklopna oprema, Istočno Sarajevo,ul.Vuka Karadžića 17. uz prethodnu najavu u Poreskoj upravi -Područni centar Istočno Sarajevo , svakim radnim danom u vremenu od 11 do 12 časova od dana objavljivanja javne
licitacije do dana održavanja.
11. Ukoliko dužnik kome je zaplijenjena pokretna imovina uplati ukupnu poresku obavezu prije početka licitacije, licitacija se neće održati
12. Kupac zaplijenjene pokretne imovine obavezan je da razliku između depozita i postignute cijene uplati u roku od osam dana od dana licitacije. U slučaju da najpovoljniji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu ili prije tog roka odustane od kupovine, prodaja će se izvršiti sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.
13. Nakon prodaje zaplijenjenih pokretnih stvari, Poreska uprava će izdati potvrdu o prodaji kojom se dokazuje da je na kupca preneseno pravo svojine na zaplijenjenim pokretnim stvarima, kao i pravni osnov sticanja svojine nad istim.

PORESKA UPRAVA RS
PODRUČNI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: