Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka rezervnih dijelova za Caterpilar

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 13.05.2013

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D.
SARAJEVO-PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA
"TUZLA" U TUZLI
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-471/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podružnica
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Jasminka Peranovic
Adresa: 21. aprila br.4
Poštanski broj: 75203
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305000
Faks: 035305009
Elektronska pošta(e-mail):amra.halilovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa(web):www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 350.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za CATERPILAR
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prema tehničkoj dokumentaciji.
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tehničkoj dokumentaciji.
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
TE "TUZLA" TUZLA
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Zahtijevani način plaćanja je odgođeno plaćanje 30 dana po
isporuci robe.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokaz o registraciji u relevantnom profesipnalnom ili trgovačkom
registru.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tački 6.6. i 6.7. tenderske dokumentacije.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 13.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 14.6.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 14.6.2013. Vrijeme: 9:30
Mjesto: Kao u koraku 1
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa
PDV-om, a plaćanje - otkup tenderske dokumentacije izvan BiH
vrši se na račun kod vakufske banke d.d. Sarajevo broj
1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652
BIC/SNJIFT:VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderske
dokumentacije.
Plaćanje unutar BiH VRŠI SE NA RAČUN BR.
1549212004444661 (INTESA SanPaolo bank) u korist JP EP BiH
-otkup tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podružnica
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Jasminka Pnjeranović
Adresa: 21. aprila br.4
Poštanski broj: 75203
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305138
Faks: 035305009
E-mail:jasminka.peranovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(M1-A-6536-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: