Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka elektro robe: trubaste uvodnice kabla i držači četkica za generatore i motore na bagerima

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 13.05.2013

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO,
ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG UGLJA
"KAKANJ" D.O.O. - KAKANJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 280-1-1-1-322/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno
društvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Aida Alijagić, dipl.ecc.
Adresa: Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
Internet adresa(web):www.rmukakanj.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Traženje i vađenje uglja i
drugih čvrstih goriva
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka elektro robe
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 1 - Trubaste uvodnice kabla
LOT 2 - Držači četkica za generatore i motore na bagerima
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 10.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 35,10 KM s PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 11.6.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 11.6.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Rudarska b.b., Kakanj
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Na koverti obavezno navesti: OTVORENI POSTUPAK BROJ: OP
6/13-P - NABAVKA ELEKTRO ROBE, LOT BR.:_______
NE OTVARATI, OTVARA KOMISIJA
Novčana naknada za otkup tenderske dokumentacije se može
uplatiti na ‘iro račun broj:
- IK Banka d.d. Zenica 1340200000009427
- UniCredit Bank d.d. Sarajevo 3389002208041953
sa naznakom "ZA IZUZIMANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE - OP 6/13-P"
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno
društvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Aida Alijagić, dipl.ecc.
Adresa: Rudarska b.b.
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
E-mail:rudnikaida@gmail.com
Internet adresa:www.rmukakanj.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno
društvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Aida Alijagić, dipl.ecc.
Adresa: Rudarska b.b.
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
E-mail:rudnikaida@gmail.com
Internet adresa:www.rmukakanj.ba
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Trubaste uvodnice kabla
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Trubaste uvodnice kabla
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
19.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Do realizacije ugovora, ali ne duže od dvanaest mjeseci od
potpisivanja ugovora
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena, učešće: 80,00 %
2. Uvjeti i način plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Centralno skladište Z.D. RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Držači četkica za generatore i motore na bagerima
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Držači četkica za generatore i motore na bagerima
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
9.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Do realizacije ugovora, ali ne duže od dvanaest mjeseci od
potpisivanja ugovora
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena, učešće: 80,00 %
2. Uvjeti i način plaćanja, učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Centralno skladište Z.D. RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj
(M1-A-6581-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: