Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka opreme za vizuelnu komunikaciju: izrada pločica sa oznakom prostorije, natpisa, natpisnih tabli, Al profila, spratnih natpisnih ploča i privjesaka za ključeve

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 13.05.2013

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 437-1-1-1-114/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Bernhard NJiener
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200703820003
Telefon: 033284524
Faks: 033217966
Elektronska pošta(e-mail):info@szzp.gov.ba
Internet adresa(web):www.szzp.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
KaouAneksuA
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Državni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca, a najkasnije do
zaključivanja novog ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem za
naredni period
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 17.094,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme za vizuelnu komunikaciju
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco. Ugovorni organ, Trg BiH br. 1, Sarajevo
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 12.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 18.6.2013. Vrijeme: 13:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 18.6.2013. Vrijeme: 13:15
Mjesto: Sala 1/I Zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine, Trg BiH br. 1, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija za nabavku opreme za vizuelnu
komunikaciju se može preuzeti na adresi Službe za zajedničke
poslove institucija Bosne i Hercegovine, Trg BiH br. 1, Sarajevo,
ured br. 31, u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva sa punim
nazivom i adresom ponuđača, brojem telefona i telefaksa, poreskim
brojem (poreski broj trebaju navesti samo ponuđači registrovani u
BiH) i imenom i prezimenom lica koje će preuzeti dokumentaciju.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Nidžara Čosić
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200703820003
Telefon: 033707832
Faks: 033217966
E-mail:nidzara.cosic@szzp.gov.ba
Internet adresa:www.szzp.gov.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Nidžara Čosić
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200703820003
Telefon: 033707832
Faks: 033217966
E-mail:nidzara.cosic@szzp.gov.ba
Internet adresa:www.szzp.gov.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Naziv: SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Nidžara Čosić
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200703820003
Telefon: 033707832
Faks: 033217966
E-mail:nidzara.cosic@szzp.gov.ba
Internet adresa:www.szzp.gov.ba
(M1-A-6619-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: