Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka filtera za klima i ventilacione sisteme

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 13.05.2013

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U
SARAJEVU
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 506-1-1-1-414/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Ismet Hasanbegović, dipl.oec.
Adresa: Bolnička 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200089110002
Telefon: 033268491
Faks: 033268491
Elektronska pošta(e-mail):alma.alic@kcus.ba
Internet adresa(web):www.kcus.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
KaouAneksuA
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 10
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka filtera za klima i ventilacione sist. po T: 014-13
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
nabavka filtera za klima i ventilacione sisteme
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 4.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 11.6.2013. Vrijeme: 13:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 11.6.2013. Vrijeme: 14:00
Mjesto: KCUS, Bolnička br. 25 zgrada TEB-a, soba br. 2
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti od 15.05.2013god. do
04.06.2013.god. u KCUS-u, zgrada TEB-a, soba 7 u vremenu od
11,00-15,00 uz ovjeren treći primjerak virmana o uplati u iznosu od
20,00 KM ili u skladu sa čl. 18. st.1. tačka a), b), c) ZJN. Uplata se
vrši na transakcijski račun KCUS-a br. 3389002207951937 kod
Uni Credit bank u svrhu otkupa TD za tender br. 014-13. Ponude se
dostavljaju na originalnoj TD KCUS-a propisano zatvorene
,zapečaćene. Na koverti obavezno naznačiti:
- Naziv i adresu ponuđača sa tel.br. i br. faxa
- Javno nadmetanje za T 014-13
- Ne otvaraj - otvara komisija
Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Predaja TD : Glavni protokol KCUS-a
ANEKS A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Naziv: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Glavni protokol KCUS-a
Adresa: Bolnička 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200089110002
Telefon: 033297247
Faks: 033297812
E-mail:alma.alic@kcus.ba
Internet adresa:www.kcus.ba
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
apsolutni filteri
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
apsolutni filteri
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
334 kom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
38.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
jednokratno
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco.KCUS Bolnička br. 25
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Vrečasti filteri
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Vrečasti filteri
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
262kom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
7.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
jednokratno
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco KCUS Bolnička br. 25
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Filteri u roli
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Filteri u roli
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
53 kom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
4.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
jednokratno
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco. KCUS Bolnička 25
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Filteri za uređaje 1
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Filteri za uređaje 1
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
11 kom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
3.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
jednokratno
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco. KCUS Bolnička 25
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Filteri za uređaje 2
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Filteri za uređaje 2
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
3 kom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
1.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
jednokratno
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco. KCUS Bolnička 25
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Filteri za uređaje 3
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Filteri za uređaje 3
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
10 kom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
2.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
jednokratno
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco. KCUS, Bolnička 25
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Filteri za uređaje 4
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Filteri za uređaje 4
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
11 kom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
3.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
jednokratno
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco. KCUS Bonička 25
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Filteri papirni
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Filteri papirni
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
22 kom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
2.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
jednokratno
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco. KCUS Bolnička 25
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Filteri za uređaje 5
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Filteri za uređaje 5
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
6 kom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
4.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
jednokratno
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco. KCUS Bolnička 25
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Filteri za uređaje 6
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Filteri za uređaje 6
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
14 kom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
6.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
jednokratno
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco KCUS Bolnička 25
(M1-A-6703-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: