Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka zaštitne odjeće za deminere

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 13.05.2013

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 576-1-1-1-54/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Kontakt osoba: Adnan Hrapović
Adresa: Dženetića Čikma 14
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200332400006
Telefon: 033551945
Faks: 033214508
Elektronska pošta(e-mail):kabinetfucz@hotmail.com
Internet adresa(web):www.fucz.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka zaštitne odjeće za deminere
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka zaštitne odjeće za deminere za potrebe Sektora za
organizaciju deminiranja i uništavanja NUS-a
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
90.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 12.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 20.6.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 20.6.2013. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Bojnička 65, Azići, Stup, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ne
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Kontakt osoba: Adnan Hrapović
Adresa: Dženetića Čikma 14
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200332400006
Telefon: 033769875
Faks: 033472999
E-mail:adnan.h74@gmail.com
Internet adresa:www.fucz.gov.ba
(M1-A-6488-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: