Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka ulja za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo,ZD RMU

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 13.05.2013

E - OBAVIJEST O NABAVI - MEĐUNARODNO OBJAVLJIVANJE
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO,
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-1-1-668/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Emina Turković
Adresa: Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 035280083
Faks: 035280083
Elektronska pošta(e-mail):poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa(web):www.kreka.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
KaouAneksuA
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Traženje i vađenje uglja i
drugih čvrstih goriva
I.6. Zajednička nabavka
Da
I.6.a. Broj ugovornih organa koji učestvuju u zajedničkoj nabavci:
6
I.6.b. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci
1. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja
""Đurđevik"" d.o.o. - Đurđevik, Entitetski nivo, Federacija Bosne i
Hercegovine
2. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik
mrkog uglja "Breza" d.o.o. - Breza, Entitetski nivo, Federacija
Bosne i Hercegovine
3. JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SARAJEVO - ZAVISNO
DRUŠTVO RUDNIK UGLJA "GRAČANICA" D.O.O.,
Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine
4. JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU
"ZENICA" D.O.O. ZENICA, Entitetski nivo, Federacija Bosne i
Hercegovine
5. JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo
Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj, Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
6. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla, Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Na Nabavka ulja za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo,
ZD RMU
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tehničkoj specifikaciji iz Anex-a V tenderske dokumentacije
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
1.336.024,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
ZD Rudnici "Kreka" d.o.o.-Tuzla,ZD RMU Breza d.o.o.-Breza,
ZD RMU "Đurđevik" d.o.o.- Đurđevik, ZD RMU "Zenica" d.o.o.
-Zenica, ZD RU "Gračanica" d.o.o.- Gračanica ZD RMU "Kakanj"
d.o.o.- Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Krajnji rok za isporuku je 12 (dvanaest) mjeseci od dana stupanja
ugovora na snagu. Prodavac se obavezuje da će na pismeni zahtjev
Kupca sa naznačenom destinacijom i količinama, vršiti sukcesivnu
isporuku u roku od 5 (pet) dana, računajući od momenta prijema
zahtjeva.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 17.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 24.6.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.6.2013. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Vilsonovo šetalište 15, Sala 145
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dostaviti zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa
navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt
telefonom ili e- mail adresom, soba broj 305.
U skladu sa Članom 3. tačka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponuđači mogu preuzeti lično na
naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti brzom poštom, nakon
predočenja dokaza o izvršenoj uplati.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Vakufske banke
d.d Sarajevo, snjift VAKUBA22 na račun broj 1601060000004629
u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj:
ZD R-CN-02-5-01/13 Nabavka mazivnih masti za potrebe JP
Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU
IBAN CODE : BA391601020000013652
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu
"sve troškove snosi nalogodavac" (our....)
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem Sparkasse bank
dd Sarajevo na račun broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH -
otkup tenderske dokumentacije za Tender broj ZD
R-CN-02-5-01/13-Nabavka mazivnih masti za potrebe JP
Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Emina Turković
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 033751880
Faks: 033751773
E-mail:e.kustura@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Emina Turković
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 033751880
Faks: 033751773
E-mail:e.kustura@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Emina Turković
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 033751880
Faks: 033751773
E-mail:e.kustura@elektroprvreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
JP EP BiH
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION NUMBER
298-1-1-5-669/13
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: JP EP BiH
Contact person: Emina Turković
Address: Mije Keroševića Guje br. 1
Postal code: 75000
Municipality/City: Tuzla
Identification number: 4209020780003
Telephone: 035280083
Fax: 035280083
E-mail:poslovikomercijale@kreka.ba
Internet address: www.kreka.ba
I.2. Address from njhich further information can be obtained
As in Annex A
I.3. Type of the contracting authority and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public enterprise
I.3.b. Level of government njhere contracting authority belong to:
Entity level,Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Activities of contracting authority: Exploration and extraction
of coal and other solid fuels
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods, Purchase
II.1.a. Title of the object of the contract
ZD R CN 02-5-01/13
II.1.b. Description of the object of the contract
Supply oil for Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, ZD RMU
II.1.c. Total ljuantity (number of units) or scope of the contract
As per Technical specification from Tender documentations
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Obtainable until: 17.6.2013.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is reljuired
50
III.3. Time limit and place for receipt of tenders/reljuest to
participate
Date: 24.6.2013.
Time: 9:00
Address and place: Sarajevo , Vilsonovo šetalište 15
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
Time:10,00
Address and place Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, Room 145 Bid-
ders outside Bosnia andHerzegovina njill pay for render of Tender
documentation through Vakufska banka d.d. Sarajevo BIC/SNJIFT
VAKUBA22, account No: 1601060000004629 in favor of com-
pany JP EP BiH -(tender of Tender documentation
No:ZDRCN02-5-01/13. By paying you are reljuired to state clause
"All costs bears Orderer".
Bidders in Bosnia and Herzegovina to pay through bank Sparkasse
Bank d.d. to account No: 1990490176075902 in favor of JP EP
BiH- tender documentations render, tender documentations No:ZD
R CN 02-5-01/13
ANNEDŽ A
I.2. Address from njhich further information can be obtained
Official name: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i
Hercegovine d.d - Sarajevo, ZD RMU
Contact points:
Address: Vilsonovo šetalište 15
Postal code: 71000
Municipality/City:
Identification number:
Telephone: 033 751 880
Fax: 033 751 773
(M1-E-6491-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: