Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja mašine za obradu stakla tipa Master Edge HP, Snage 20 kW u Tuzli

Izvor: eKapija.ba, 16.05.2013.

Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno-neizravno

Oporezivanje

Regionalni centar Tuzla

 

Na osnovu člana 16. stav (1) Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza („Sl.glasnik BiH“broj:89/05),člana 79. i 88. Pravilnika o provođenju Zakona o postupku prinudne

naplate indirektnih poreza(„Sl.glasnik BiH“ broj:27/12), radi namirenja duga prodajom zaplijenjene imovine, Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje

 

DIREKTNU PRODAJU

 

Koja će se održati dana 06.06.2013. godine u prostorijama UIO RC Tuzla, Mitra Trifunovića 161, Tuzla, sa početkom u 12 sati. Prodaja imovine putem direktne prodaje vrši se zbog dvije neuspjele aukcije.

 

Predmet prodaje je:

1. Mašina za obradu stakla Tipa Master Edge HP, Snage 20 kW, Radne površine 1500x3000, godina proizvodnje 1994, sa upravljačkom jedinicom.

 

Način prodaje:

Direktna prodaja će se vršiti bez obaveze polaganja depozita.

 

Način dostavljanja ponuda:

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti najmanje 24 sata prije vršenja prodaje uz jasno navođenje imovine koja je predmet ponude (redni broj i naziv) kao i ponuđenu cijenu. Ponude dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

UIO Banja Luka – RC Tuzla

Odsjek za pružanje usluga

Grupa za prinudnu naplatu

Mitra Trifunovića Uče br.161

75000 Tuzla

sa naznakom: Ponuda za kupovinu zaplijenjene pokretne imovine.

 

Uslovi učešća i prodaje:

Pravo u češća imaju punoljetna fizička i pravna lica.

Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici Uprave za indirektno oporezivanje kao i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva ne mogu biti ponuđači.

Prodaja imovine vrši se po principu viđeno-kupljeno, naknadne reklamacije se neće uvažiti.

Svi ponuđači, na zahtjev, treba da pokažu svoju ličnu kartu ili pasoš a ukoliko su zastupnici isto moraju dokumentovati. U prisustvu svih u česnika, Odbor će otvoriti koverte i prodati imovinu licu sa najboljom ponudom.

U slučaju da lice koje je ponudilo najveću cijenu ne bude prisutno, imovina se prodaje sljedećem licu sa najboljom ponudom.

Ukoliko dva ili više učesnika ponude isti iznos, Odbor će vršiti prodaju imovine putem nadmetanja među tim licima koja su dala ponudu sa istim iznosom.

Kako nije propisana minimalna cijena, Odbor može odlučiti da odbaci sve ponude ako se iste smatraju neprihvatljivim.

Kupac plaća cijenu odmah nakon okončanja direktne prodaje.

Sve obaveze za kupljenu robu ( PDV, transport, demontaža i sl.) preuzima kupac. Predaja robe kupcu vrši se nakon što isti preda dokaze o plaćanju dogovorene cijene i kada kupac

dokaže da su ispunjene obaveze koje proizilaze iz kupovine.

Predmet prodaje može se pogledati svaki dan(prethodno pozvati na broj 062/537-730), a nalazi se na adresi SKM GLAS d.o.o., Rudarska br. 50, Živinice. Ostale informacije mogu se tražiti

pozivom na broj telefona 035/368-012.

 

Broj:02/6-1/II-16-16-153-5639-20/10

Tuzla, 16.05.2013. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: