Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja mopeda

Izvor: Oslobođenje, 17.05.2013.

 

JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo

 

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva broj: N.O.-2.2.-3093/13 od 6.3.2013, Uputstva o postupku javnog nadmetanja - licitaciji za prodaju sredstava "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, broj: U.D.-01-3.2-3639/11 od 14.3.2011. godine, "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo objavljuje

 

LICITACIJA BROJ: 10.2.6-2.2.- 442/13

PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

ZA PRODAJU MOPEDA

 

1. Podaci o vozilima

R.br

Vrsta vozila

Marka i model vozila

Boja

Broj

šasije

Snaga/ zapremina kW/cm3

Godina proiz­vodnje

Opšte stanje vozila

Registarska oznaka

Početna cijena KM

1.

moped

moped Tomos

žuta

483768

49

2006

Nije u voznom stanju

628J159

100

2.

moped

moped Tomos

žuta

483769

49

2004

Nije u voznom stanju

628J169

100

3.

moped

moped Tomos

žuta

483724

49

2004

Nije u voznom stanju

M35J250

100

 

2. Pravo učešća

Pravo kupovine imaju pravna i fizička lica koja prije utvrđenog roka za licitaciju uplate kauciju u iznosi od 10% početne prodajne cijene vozila za koje se prijavljuju na žiro-račun broj: 3389002208287266 kod Uni-Credit Bank d.d u korist "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, Centar pošta Sarajevo sa naznakom "Kaucija za licitaciju vozila registarskih oznaka................" ili na blagajnu Centra pošta Sarajevo, Ulica Zmaja od Bosne 88, 71 000 Sarajevo (kancelarija broj 124 na I spratu). U početnu cijenu je uračunat PDV.

Ponuda (u koju je uključen PDV) dostavlja se odvojeno za svako vozilo (u posebnoj koverti za svako vozilo sa obaveznim navođenjem na koverti registarske oznake vozila za koje se ponuda podnosi).

 

3. Pregled vozila i rok za prijavu učešća u licitaciji

Vozila se mogu pogledati na parking-prostoru objekta pošte u ulici Put života bb, 71 000 Sarajevo, svakim radnim danom od dana objavljivanja oglasa o licitaciji do 30.5.2013. godine u periodu od 10 do 12 sati uz obaveznu telefonsku najavu. Kontakt-osoba je Elvis Turković, telefon: 033/723-414. Vozila se prodaju u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Ponude na popunjenom obrascu iz ovog oglasa, sa dokazom o izvršenoj uplati kaucije 10% od početne vrijednosti vozila i sa kopijom lične karte (za fizička lica), odnosno ovjerenom kopijom ID broja (za pravna lica) dostavljaju se u zatvorenim kovertama sa imenom, prezimenom, naznačenom adresom i brojem kontakt-telefona ponudioca i naznakom: "Ponuda za moped (uz navođenje registarske oznake vozila na koje se odnosi ponuda) - NE OTVARAJ".

Ponude se primaju svaki radni dan na protokolu Centra pošta Sarajevo - Ulica Zmaja od Bosne 88, 71 000 Sarajevo, od dana objavljivanja oglasa o licitaciji do 31.5.2013. godine do 10 sati. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira na to kada su poslane, neče biti razmatrane. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica, ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja dostave ponude održat će se 31.5.2013. godine u 10.15 sati - u prostorijama Centra pošta Sarajevo - Ulica Zmaja od Bosne 88 (I sprat, kancelarija br. 106), 71 000 Sarajevo.

Ponuda sa najvećom pojedinačnom ponuđenom cijenom će se smatrati najpovoljnijom ponudom.

 

4. Obaveze kupca

Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos u korist "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, Centar pošta Sarajevo na račun broj: 3389002208752866 kod UniCredit Bank d.d, Sarajevo u roku od osam dana od dana izdavanja fakture.

Troškove prevoda i sve ostale troškove u vezi s vozilom snosi kupac.

Vozilo se preuzima u viđenom stanju po izvršenoj odjavi vozila u MUP-u Kantona Sarajevo, a najranije u roku od 3 dana od dana uplate postignute cijene.

Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, uplaćena kaucija od 10% mu se neće vratiti, a "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, Centar pošta Sarajevo zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

 

5. Dodatne informacije

Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćena kaucija od 10% će biti vraćena od 3.6.2013. godine.

Tekst ove licitacije možete pogledati na našoj web stranici: www.bhp.ba i na oglasnoj ploči "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, Centar pošta Sarajevo, Ulica Zmaja od Bosne 88.

 

 

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

 

Ponuda za: naziv vozila____________reg. oznaka:_____________________

 

Naziv pravnog lica ili ime i prezime fizičkog lica:_________________

 

Tačna adresa:__________________

 

Broj telefona:_____________________________

 

JMBG (za fizička lica): _ ID broj (za pravna lica):______________________

 

UKUPNA PONUDA SA PDV-om:_________________ KM

(slovima:_________________________________KM)

 

Potpis:________

 

Uz ponudu obavezno dostaviti:

- fizička lica: ovjerenu kopiju lične karte, pravna lica: ovjerenu kopiju ID broja

- naziv banke i broj žiro-račun za povrat uplaćene kaucije (za uplate kaucije putem banke) Ukoliko je kaucija uplaćena na blagajni, ista će biti vraćena putem blagajne.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: