Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka čeličnih užadi, limova, čelika i pocinčane trake

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO
ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "ĐURĐEVIK"
D.O.O. - ĐURĐEVIK
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 270-1-1-1-259/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog
uglja ""Đurđevik"" d.o.o. - Đurđevik
Kontakt osoba: Alija Trumić
Adresa: Đurđevik bb
Poštanski broj: 75272
Opština/Grad: Živinice
IDB/JIB: 4209284170009
Telefon: 035774970
Faks: 035772667
Elektronska pošta(e-mail):larisa0509@gmail.com
Internet adresa(web):www.rudnikdjurdjevik.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Traženje i vađenje uglja i
drugih čvrstih goriva
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Čelična užad i limovi i čelici
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Čelična užad i limovi i čelici
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Ponuđač mora imati pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti
i/ili da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim
registrima
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ostvaren pozitivan poslovni rezultat u 2012. godini.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Uspješno iskustvo kao osnovnog ugovarača u realizaciji najmanje
dva ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični onima koje se
odnose na predloženi ugovor u prethodnih dvije godine 2011. i
2012. godina.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 11.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 18.6.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 18.6.2013. Vrijeme: 10:30
Mjesto: JP ""Elektroprivreda BiH"" d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik
mrkog uglja ""Đurđevik"" d.o.o. - Đurđevik
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata naknade za tendersku dokumentaciju može se izvršiti na
jedanodsljedećihračuna:
1321100309725659 - NLB banka,
3383002251048852 - UniCredit banka,
1549212002730768 - Intesa SanPaolo banka
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Čelična užad
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Čelična užad
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena, učešće: 90,00 %
2. Uslovi i rok plaćanja, učešće: 4,00 %
3. Garantni rok, učešće: 3,00 %
4. Rok isporuke, učešće: 3,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
RMU ""Đurđevik"" d.o.o. - Đurđevik
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Limovi, čelici i pocinčane trake
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Limovi, čelici i pocinčane trake
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena, učešće: 93,00 %
2. Uslovi i rok plaćanja, učešće: 4,00 %
3. Rok isporuke, učešće: 3,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
RMU ""Đurđevik"" d.o.o. - Đurđevik
(M1-A-6889-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: