Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka zaštitne obuće i odjeće

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 273-1-1-1-182/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Mehmed Sijarić dipl.ecc. tel:033/65 83 87;
fax:033/65 00 30;e-mail: mehmed.sijaricŽzfbh.ba
Adresa: Musala 2
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200450270001
Telefon: 033223379
Faks: 033650030
Elektronska pošta(e-mail):safet.sinanovic@zfbh.ba
Internet adresa(web):www.zfbh.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Željezničke usluge
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba: Zaštitna odjeća i obuća
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka roba: Zaštitna odjeća i obuća
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji i tehničkoj specifikaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
505.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Glavno skladište materijala - Kolodvorska br.4
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do konačne realizacije,a najduže jedna godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Iznos tražene garancije za ponudu je 2% od ponuđenje cijene bez
PDV-a.
Garancija za izvršenje ugovora se dostavlja nakon sklapanja
ugovora u iznosu od 5% vrijednosti ugovora bez PDV-a.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da. U skladu sa članom 24.ZJN i tenderskom dokumentacijom.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Da. U skladu sa članom 25.ZJN i tenderskom dokumentacijom.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Da. U skladu sa članom 26.ZJN i tenderskom dokumentacijom.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:95,00 %
2. Rok isporuke, učešće:5,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 17.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM ili 25,oo EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 24.6.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.6.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Musala broj 2, Sarajevo, sala za otvaranje ponuda -
prizemlje
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Prije preuzimanja tenderske dokumentacije kandidati imaju
mogućnost da lično izvrše uvid u tendersku dokumentaciju.
Uplata novčane naknade se vrši na ‘iro račun za KM
3389002207823509 UniCredit bank Sarajevo u korist JP ŽFBiH
doo Sarajevo, a za EUR-e IBAN BA393389002207823509,
SNJIFT: UNCRBA 22 for JP ŽFBH doo Sarajevo UniCredit Bank,
Sarajevo sa naznakom, ""UPLATA TENDERSKE
DOKUMENTACIJE PO TENDERU BR. UD-19448/2013.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti u prostorijama JP
ŽFBiH doo Sarajevo, ulica Musala 2, treći sprat, soba broj 128, od
11,00 do 13,00 sati, uz dokaz o izvršenoj uplati, a ista se može
poslati poštom na zahtjev dobavljača.
(M1-A-7125-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: