Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka sitnog kancelarijskog materijala i tonera za kopir aparate i štampače, te filmova i tonera za fax-aparate

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 293-1-1-1-70/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Dino Šehić
Adresa: Bulevar Meše Selimovića 12
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200351290009
Telefon: 033454805
Faks: 033455148
Elektronska pošta(e-mail):ergin.osmic@bhrt.ba
Internet adresa(web):www.bhrt.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Državni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 (jedna) godina
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 26.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog materijala i tonera
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka sitnog kancelarijskog materijala i tonera za kopir aparate i
štampače, te filmova i tonera za fax-aparate.
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Meše Selimovića 12,
71000 Sarajevo
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena, učešće:70,00 %
2. Način i uvjeti plaćanja, učešće:20,00 %
3. Rok isporuke, učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 14.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 20.6.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 20.6.2013. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Meše
Selimovića 12, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
- Ponude se sa svim svojim elementima koji su sastavni dio ponude
(cijena, način i uvjeti plaćanja, rok isporuke) dostavljaju u 3 (tri)
primjerka, i to u originalu i dvije fotokopije.
- Tenderska dokumentacija će se moći dobiti u kancelariji br. 107
(1. sprat) u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, Bulevar
Meše Selimovića 12, Sarajevo, i to isključivo na pismeni zahtjev
ponuđača dostavljen fax-om, mail-om, poštom, lično ili na neki
drugi način. Za preuzimanje tenderske dokumentacije kontaktirati
predsjednika Komisije Osmić Ergina, tel. br. 033 454 805, fax br.
033 455 148, e-mail: ergin.osmicŽbhrt.ba. Također, tenderska
dokumentacija će se moći dobiti i putem elektronske pošte.
- Zatvorene i zapečaćene ponude (koverte) sa punom adresom
primaoca i sa jasno uočljivom naznakom "PONUDA ZA JAVNO
NADMETANJE ZA NABAVKU SITNOG KANCELARIJSKOG
MATERIJALA I TONERA - NE OTVARAJ" dostaviti u
kancelariju protokola - prizemlje u zgradi Radiotelevizije Bosne i
Hercegovine najkasnije do roka naznačenog u tački IV.4.
(M1-A-6872-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: