Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka auto-guma

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE"" A.D.
SOKOLAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 370-1-1-1-733/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske"" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Tomislav Jovanović
Adresa: Romanijska 1
Poštanski broj: 71350
Opština/Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska pošta(e mail):uprava@sumers.org
Internet adresa(web):www.sumers.org
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao podI.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Jedna godina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka auto-guma za potrebe Javnog preduzeća
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Detaljna specifikacija auto-guma je data u TD.
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Centralni magacini Žljebovi - Sokolac i Banja Luka.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:80,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:10,00 %
3. Rok isporuke, učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimanje tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti do 14.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 17.6.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 17.6.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Direkcija Javnog preduzeća, Romanijska 1, Sokolac
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti na sljedeći način:
1) Uputiti pismeni zahtjev za izdavanje tenderske dokumentacije
za nabavku _____________, po Obavještenju o nabavci broj:
________, od _____ 2013. godine.
2) Dostaviti dokaz o uplati naknade za otkup tenderske
dokumentacije.
Uplatu izvršiti na ‘iro račun broj: 562-001-00000330-38.
(M1-A-7188-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: