Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka prehrambenih proizvoda, potrošnog materijala i materijala za čišćenje, lijekova, kancelarijskog materijala, mesa i suhomesnatih proizvoda, pekarskih proizvoda, goriva, maziva i autokozmetike, opreme za kuhinju i vešeraj zavoda

Izvor: Službeni glasnik BiH, 20.10.2008.

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA
BIHAĆ

PONOVNO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Bihać
Kontakt osoba: Petković Slobodan, 037/220-312 
Adresa: Rasima Delića bb
Poštanski broj: 77000
Grad: Bihać
Identifikacioni broj: 4263311370001
Telefon: 037/220-312 
Fax: 037/220-313

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE
Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN)
I.5.a upravni organ
I.5.b na entitetskom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORA
Robe

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN)
Da

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA
Nabavka roba za potrebe Zavoda

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
Nabavka i sukcesivna isporuka roba i opreme za KPZPT Bihać po lotovima. Detaljan opis, vrsta i količina roba sadržani su u specifikaciji tenderske dokuemtnacije.
LOT 1 Prehrambeni proizvodi
LOT 2 Potrošni materijal i materijal za čišćenje
LOT 3 Lijekovi
LOT 4 Kancelarijski materijal
LOT 5 Meso i suhomesnati proizvodi
LOT 6 Pekarski proizvodi
LOT 7 Gorivo, mazivo i autokozmetika i
LOT 10 Potrebe za kuhinju i vešeraj Zavoda

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA
Prema specifikaciji tenderskog materijala

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Fco Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Bihać, Rasima Delića bb, 77000 Bihać

II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da, ponude se dostavljaju isključivo pojedinačno za svaki lot. Ponuda mora biti uredna, pregledna. Svaka ispravka mora biti ovjerena potpisom i pečatom odgovornog lica ponuđača. Ako se dostavljaju ponude za više lotova naznačiti u kojem lotu su originali ili ovjerene kopije. U drugim lotovima uložiti kopije traženih dokukumenata.

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(član 17. ZJN)
Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
3 godine, sukcesivna isporuka od dana potpisivanja ugovora

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA
(član 23. ZJN)
U skladu sa odredbama članom 23. ZJN-a BiH, odnosno uslovi i dokazi navedeni u tenderskoj dokumentaciji.

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(član 24. ZJN)
Ponuđač je dužan dostaviti ovjerenu kopiju izvod rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima i promjenama, ne stariji od 90 dana

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN)
Ponuđač je dužan dostaviti dokaz banke o solventnosti, ne starije od 90 dana

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN)
- ponuđač je dužan dostaviti izjavu o prosječnom godišnjem broju zaposlenih u posljednje tri godine ili izvod iz PIO/MIO
- ponuđač je dužan dostaviti izjavu da je tehnički osposobljen sa svojim kapacitetima i opremom da blagovremeno i kontinuirano snabdijeva ugovorni organ traženim robama, tokom trajanja ugovora uz isključivo poštivanje cijena i dr., navedenih u ponudi
- ponuđač je dužan dostaviti listu glavnih isporuka izvršenih od 1. 1. 2007. godine do 31. 12. 2007. godine

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. VRSTA POSTUPKA
Ponovljeni-otvoreni

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN)
a) Isključivo najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ)
Da

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN)
Tenderska dokumentacija preuzima se lično u kancelariji protokola na pismeni zahtjev. Novčana naknada za tendersku dokumentaciju se ne naplaćuje.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(član 8. ZJN)
Službeni jezici u BiH

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
UČEŠĆE

20. 11. 2008. godine do 12,00 sati

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI
Minimalno 45 dana

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(član 33. ZJN, član 13. UPZ)
20. 11. 2008. godne u 14,00 sati,
KPZPT Bihać, Rasima Delića bb

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Prilikom evaluacije ponuda cijenit će se sveukupna ponuđena cijena po svim stavkama specifikacije lota za koji se dostavlja ponuda.
Ponuđači su dužni dostaviti ponudu u zapečaćenoj koverti sa naznakom: "Ne otvaraj" - Ponuda za nabavku i isporuku roba i opreme za KPZPT u Bihaću s naznakom lota... za koji se ponuda dostavlja, lično na protokol KPZPT Bihać ili preporučenom poštom na adresu Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa u Bihaću, Rasima Delića bb, 77000 Bihać, do datuma i vremena navedenog u obavještenju. (Na ponudi (koverti) mora jasno biti ispisana adresa ponuđača sa brojem telefona).
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u otvorenom postupku, zadržava pravo da poništi nadmetanje djelimično ili u cijelosti, prihvati ili odbije svaku ponudu u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima (član 12. ZJN i BiH).
(1-11-18295-08)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: