Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja otpisanih grla-konja

Izvor: eKapija.ba, 25.05.2013.

 

 

 

JAVNO PREDUZEĆE

ŠUMSKO  PRIVREDNO DRUŠTVO

ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA

d.o.o. ZAVIDOVIĆI

Alije Izetbegovića br. 25

Tel. 032 877 834; Fax  032 879 029

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja br 20-PL/13 raspisuje se :

 

JAVNO NADMETANJE  br 20-PL/13

(prodaja „otpisanih grla“ )

 

PREDMET OGLASA Raspisuje se Javno nadmetanje za prikupljanje pismenih ponuda prodaje otpisanih grla na području P.J.Šumarija Olovo,  JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o.Zavidovići:

 

Prodaje „otpisanih grla“ kako slijedi:

LOT

 

Ime konja

Bar cod ili broj naušnice

Nabavljen

Težina

kg

Početna cijena KM

1.

Konj Kosan

06951

2004

600

650,00

2.

Konj Šargo

06100

2009

550

600,00

3.

Konj Putko

01119

2008

600

650,00

4.

Konj Riđan

3112

2008

500

550,00

Obavezno je aplicirati na cijeli LOT, parcijalne ponude će biti odbijene.

                 

NAPOMENA: Dokumentacija sa svim neophodnim informacijama za Javno nadmetanje broj 20-PL/13 može se dobiti u prostorijama PJ Šumarije Olovo

Za informacije obratiti se na broj 032/825-184,  032/825-156, 032/828-360 ili na web stranici "www.spdzdk.ba"JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići.

U slučaju da ponudu dostavlja pravno lice – preduzeće potrebno je dostaviti;

1.  da posjeduju rješenje o upisu u sudski registar,

2.  uvjerenje o poreskoj registraciji,

3.  uvjerenje o registraciji obveznika PDV-a,

4.  dokaz o uplati tenderske dokumentacije u iznosu od 30,00 KM po LOT-u

5.  Ispravno popunjen, potpisan i ovjeren obrazac za cijenu ponude.

 

U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice potrebno je dostavit;

1. Kopija lične karte ponuđača i CIPS – potvrda prebivalište

2. Vlastiti  broj računa ponuđača koji ima otvoren kod neke banke za uplatu cijene po Ugovoru o kupopradaji ukoliko se izabere kao najpovoljniji ponuđač

3. Dokaz o uplati tenderske dokumentacije u iznosu od 30,00 KM po LOT-u,

4. Ispravno popunjen, potpisan i ovjeren obrazac za cijenu ponude.

Rok za podnošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 31.05.2013. godine do 10,00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa  naznakom ''Licitacija br. 20-PL/13 – prodaja „otpisanih grla“  - NE OTVARATI.

Prijave slati na adresu: JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br.25. Zavidovići

Otvaranje ponuda: Javno otvaranje će se obaviti dana 31.05.2013.godine u 11,00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima u Ulici Alije Izetbegovića br. 25. – kancelarija br.19.

NAPOMENA

Ukoliko ponuđena cijena bude neodređena ili niža od početnih cijena u obrascima, ponuda će se smatrati neprihvatljivom i kao takva će biti odbijena.

Ukoliko ponuda ne bude kompletna u dijelu tražene dokumentacije odnosno ponuđač bude ocijenjen kao nekvalificiran za učešće u nadmetanju, ista će se odbaciti.

 

DIREKTOR

Kopic Mirzet, dipl.ing.šum

 

CJENOVNI OBRAZAC PONUDE

JP „ŠPD ZDK“d.o.o.Zavidovići

PJ SUMARIJA OLOVO

 

LOT -1 , prodaja otpisanih grla-konja

LOT

 

Ime konja

Bar cod ili broj naušnice

Nabavljen

Težina

kg

Početna cijena KM

Ponuđena cijena KM

1.

Konj Kosan

06951

2004

600

650,00

 

2.

Konj Šargo

06100

2009

550

600,00

 

3.

Konj Putko

01119

2008

600

650,00

 

4.

Konj Riđan

3112

2008

500

550,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: