Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka X-ray uređaja: HiScan 7555 SI ili ekvivalent i HiScan 6046 SI ili ekvivalent

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 40, 27.05.2013

JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
D.O.O. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 196-1-1-1-172/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Međunarodni aerodromSarajevo d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Nenad Ćipović
Adresa: Kurta Schorka 36
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200068970001
Telefon: 033289159
Faks: 033289141
Elektronska pošta(e-mail):ncipovic@sarajevo-airport.ba
Internet adresa(web):www.sarajevo-airport.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Djelatnosti zračne luke
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
X-ray uređaji
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
X-ray uređaji
HiScan 7555 SI ili ekvivalent
HiScan 6046 SI ili ekvivalent
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
3 komada (2+1)
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
400.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sjedište Ugovornog organa
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Rok izvršenja je jedan od kriterija ocjene
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Definisiani tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Definisana tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisana tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Definisana tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:55,00 %
2. Garantni rok, učešće:20,00 %
3. Rok odziva na interventni servis, učešće:15,00 %
4. Rok isporuke, učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 17.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 25.6.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 25.6.2013. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Kao u koraku 1
(M1-A-7439-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: