Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka računarske i mrežne opreme, audio i video opreme

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 40, 27.05.2013

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 200-1-1-1-58/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
Kontakt osoba: Marina Marić
Adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401017720006
Telefon: 051326004
Faks: 051326009
Elektronska pošta(e mail):slnabavke1@unibl.rs
Internet adresa(web):www.unibl.org
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao podI.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka i montaža opreme u okviru realizacije glavnog
projekta informacionog sistema za potrebe Pravnog fakulteta
Univerziteta u Banjoj Luci-ponovljeni postupak
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimanje tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti do 20.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 50,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 25.6.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 25.6.2013. Vrijeme: 10:30
Mjesto: Zgrada administracije Univerziteta u Banjoj Luci,
Univerzitetski grad-Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000
Banja Luka
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Instrukcija za domaće uplate:
Žiro-račun broj: 551-001-00009070-76 kodUniCredit Bank Banja
Luka, Banja Luka svrha doznake "Uplata za javnu nabavku broj:
05-1.570/13?. Vrsta prihoda 722539, opština 002, buxetska
organizacija 0830001.
Instrukcija za inostrane uplate:
Name of Beneficiary: MINISTARSTVO FINANSIJA RS-
UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
Beneficiary"s address:TRG REPUBLIKE SRPSKE1,BA- 78000
BANJA LUKA
Bank of Beneficiary:Unicredit bank AD Banja Luka
SNJIFT:BLBABA22
Beneficiary"s acc.number:BA39 5517 9048 0148 8043
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka i montaža računarske i mrežne opreme u okviru
realizacije glavnog projekta informacionog sistema za potrebe
Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
90.000,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
90.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
30 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Pravni fakultet, Ul. Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78
000 Banja Luka
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka i montaža audio i video opreme u okviru
realizacije glavnog projekta informacionog sistema za potrebe
Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
120.000,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
120.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
30 dana
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Pravni fakultet, Ul. Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78
000 Banja Luka
(M1-A-7365-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: