Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka materijala, alata i pribora za vulkanizaciju

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 40, 27.05.2013

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-1-1-688/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Damir Žunić (za tehnička pitanja), mobl. +387 (0)
62 333 050 i Lejla Husejnović (za komercijalna pitanja), tel. +387
(0) 35 287 501
Adresa: Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 035280083
Faks: 035280083
Elektronska pošta(e-mail):poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa(web):www.kreka.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Traženje i vađenje uglja i
drugih čvrstih goriva
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Materijal, alat i pribor za vulkanizaciju
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Materijal, alat i pribor za vulkanizaciju, prema tehničkoj
specifikaciji.
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Količine i specifikacije roba su date u tenderskoj dokumentaciji.
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
150.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o.
Tuzla, Rudnici
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do 12 (dvanaest) mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti
ugovora, zavisno od toga koji uslov prije nastupi.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
a) Rok plaćanja: odgođeno plaćanje - min. 60 ( šezdeset ) dana od
dana fakturisanja (koje ne zahtjeva garanciju za odgođeno
plaćanje;)
b) Rok isporuke: max. 15 ( petnaest ) dana od dana izdavanja
Narudžbe - sukcesivna isporuka.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
- Da je ponuđač sposoban za obavljanje profesionalne
djelatnosti.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
- Da je ponuđač solventan (da mu račun nije bio u blokadi) u
posljednjih 6 (šest) mjeseci prije roka za dostavu ponuda;
- Da ekonomsko-finansijsko stanje ponuđača garantuje uspješnu
realizaciju ugovora;
- Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja Ugovora;
- Da ponuđač dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da se
obavezuje da će prilikom isporuke robe dostaviti EUR 1
obrazac ( samo za ino ponuđače ).
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
- Da ponuđač dostavi potpisane i ovjerene Izjave o prihvatanju
kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva tehničke
specifikacije;
- Da ponuđač ima uspješno iskustvo u realizaciji ugovora čiji je
predmet bio isporuka istih ili sličnih roba koje su predmet
nabavke u posljednje dvije godine;
- Da ponuđač dostavi naziv i sjedište proizvođača;
- Da ponuđač dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da će prilikom
isporuke robe dostaviti odgovarajuće certifikate odnosno ateste
proizvođača na jednom od službenih jezika BiH;
- Da ponuđač dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da je
minimalna vremenska garancija kvaliteta godinu dana od dana
isporuke (za alat i pribor) i da će rok trajanja isporučenog
vulkanizerskog materijala iznositi najmanje 5 (pet) mjeseci od
dana isporuke.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 27.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 27.6.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.6.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Mije Keroševića Guje br. 1, 75 000 Tuzla
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju, ponuđači mogu preuzeti lično na
naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti e-mail-om, nakon
predočenja dokaza o izvršenoj uplati. Kontakt osoba za
preuzimanje tenderske dokumentacije je Goran Mehmedović
(goran.mehmedovicŽkreka.ba). Plaćanje izvan Bosne i
Hercegovine se vrši preko NLB banke d.d. Tuzla BIC/SNJIFT
TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici
"Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske
dokumentacije za nabavku roba - Materijal, alat i pribor za
vulkanizaciju". Kod davanja naloga za plaćanje obavezno naznačiti
klauzulu; "sve troškove snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE:
BA391321010086083094.Ponuđači unutar Bosne i Hercegovine
uplatu vrše putem NLB Banke d.d. Tuzla na račun broj 132 1000
310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici
"Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske
dokumentacije za nabavku roba - Materijal, alat i pribor za
vulkanizaciju ". Dobavljač će dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu
i 1 (jednu) kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima će
čitko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE".
Ponuda i njene kopije, ovjerene i potpisane, trebaju biti zapečaćene
u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na
kojoj će pisati sljedeći tekst: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
ROBA - Materijal, alat i pribor za vulkanizaciju" - ne otvarati do
27.06.2013. godine u 12:00 sati. Traženi dokumenti iz tačke III.4.
Obavještenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od
trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju moraju
biti originali ili ovjerene kopije. Kompletna dokumentacija mora
biti dostavljena na jednom od službenih jezika BiH i prevedena od
strane sudskog tumača (za ino ponuđače).Ponuđači su dužni da
dostave cijenu ponude na paritetu DDP Tuzla-isporučeno na
Rudnike (domaći ponuđači), odnosno na paritetu DAP
Tuzla-isporučeno na Rudnike (ino ponuđači). Ponuđači su
obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata priloženih u ponudi.
Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice
koje je ovlastio ponuđač.Stranice ponude (s dodacima) moraju biti
numerisane, potpisane i čvrsto uvezane (ponuda osigurana
jemstvenikom), a garancija za osiguranje ponude može biti
neuvezana i bez numeracije. Bilo kakve promjene u ponudi nisu
dopuštene. U postupku razmatranja ponuda Komisija može
zatražiti dopunsko objašnjenje pojedinih elemenata ponuda od
prijavljenog ponuđača, a koje ne može uticati na predloženu
ponudu na način da se ostvari prednost u odnosu na ostale
ponuđače. Ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko uvidom u
ponudu i priloženu dokumentaciju utvrdi da neki od traženih
dokumenata nedostaje ili je priloženi dokument neistinitog ili
nepotpunog sadržaja.
(M1-A-7489-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: