Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka medicinskih sredstava - materijal za hemodijafiltraciju i plazmaferezu, kateteri endovenozni privremeni, dugotrajni, ravni, set za peritonealnu dijalizu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 40, 27.05.2013

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U
SARAJEVU
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 506-1-1-1-425/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Mr.ph.spec. Indira Perla, Amina Šuko, tel. 033 29 81
42, 033 26 68 40, fax. 033 266 830, e-mail: indira.perlaŽkcus.ba
Adresa: Bolnička 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200089110002
Telefon: 033298142
Faks: 033266830
Elektronska pošta(e-mail):indira.perla@kcus.ba
Internet adresa(web):www.kcus.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
KaouAneksuA
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 6
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Medicinska sredstva VI/2013 - Materijal za hemodijafiltraciju i
plazmaferezu za potrebe O.J. Klinika za hemodijalizu i O.J.
Pedijatrijska klinika KCUS-a
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 24.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 3,00KM po LOT-u+17%PDV-a
ili T.D.18,00KM+17%PDV-a
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 24.6.2013. Vrijeme: 13:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.6.2013. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Zgrada TEB-a soba br.2
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti u KCUS-a Klinička
apoteka, Bolnička 25 u vremenu od 7,30-15,30 h, uz ovjeren treći
primjerak virmana o uplati ili ovjeren dokaz o elektronskoj uplati
nerefundirajućeg iznosa od za T.D. 3,00KM po LOT-u+17%
PDV-a ili kompletna TD 18,00KM + 17% PDV-a. Uplata se vrši na
transakcijski račun KCUS-a na broj 3389002207951937 UniCredit
bank d.o.o., u svrhu "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku
Medicinskih sredstava VI/2013 - Materijal za hemodijafiltraciju i
plazmaferezu za potrebe O.J.Klinika za hemodijalizu i
O.J.Pedijatrijska klinika KCUS-a ". Ponude se dostavljaju na
originalnoj T.D., propisno zatvorene, zapečaćene, putem pošte ili
lično na Protokol KCUS-a, objekat TEB-a, Bolnička 25. Dobavljač
će dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 kopije na kojima će čitko
napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda
i njene kopije sa pečatom i potpisom trebaju biti zapečaćene u
jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom, tel/fax-om
dobavljača na kojoj će pisati: "Ponuda za isporuku Medicinskih
sredstava VI/2013 - Materijal za hemodijafiltraciju i plazmaferezu
za potrebe O.J.Klinika za hemodijalizu i O.J.Pedijatrijska klinika
KCUS-a ", - ne otvarati-otvara komisija". Neblagovremene i
nepotpune ponude se neće razmatrati.
Tenderska dokumentacija može se obezbijediti tri dana od
objavljivanja.
ANEKS A
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Naziv: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Glavni protokol KCUS-a
Adresa: Bolnička 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200089110002
Telefon: 033298142
Faks: 033266830
E-mail:indira.perl@kcus.ba
Internet adresa:www.kcus.ba
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Materijal za hemodijafiltraciju i plazmaferezu
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Na period do 31.12.2014.godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
"Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kateteri endovenozni privremeni I
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Na period do 31.12.2014.godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
"Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kateteri endovenozni dugotrajni
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Na period do 31.12.2014.godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
"Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kateteri endovenozni ravni
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Na period do 31.12.2014.godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
"Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kateteri endovenozni privremeni II
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Na period do 31.12.2014.godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
"Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Set za peritonealnu dijalizu
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Na period do 31.12.2014.godine
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
"Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
(M1-A-7563-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: