Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka filtera zraka, ulja i goriva za motorna vozila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 40, 27.05.2013

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO
PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O.
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 599-1-1-1-157/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće "Gradski
saobraćaj" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Ermin Čirkić
Adresa: Velikih drveta br. 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200055640002
Telefon: 033293278
Faks: 033454691
Elektronska pošta(e-mail):komercijala@gras.ba
Internet adresa(web):www.gras.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Usluge gradske željeznice,
tramvaja, trolejbusa, autobusa ili žičare
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Do ispunjenja ugovora ,
maksimalno do 31.12.2014 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 169.817,66
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Filteri
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 2013 Filteri zraka, ulja i goriva za motorna vozila
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Definisana specifikacijom kroz obrazac Tehnički podaci i elementi
ponude
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
KJKP GRAS DOO SARAJEVO
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena bez PDV-a sa uračunatim popustom, učešće:90,00 %
2. Rok i način plaćanja (ne duži od 120 dana), učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 28.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 40,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 28.6.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 28.6.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: KJKP GRAS DOO SARAJEVO,V.DRVETA BR1
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ ne snosi troškove kandidatima u postupku.
Sve dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti kao u tački
I.1. Obavještenje je objavljeno u "Službenom glasniku BiH", na
stranici www.javnenabavke.ba i na stranici www.gras.ba. Ponuđači
su dužni da dostave cijenu ponude na paritetu DDP (domaći
ponuđač, odnosno DDU (ino ponuđač). U postupku razmatranja
ponuda Komisija može zatražiti dopunsko objašnjenje pojedinih
elemenata ponude od prijavljenog ponuđača a koja ne može uticati
na predloženu ponudu na način da se ostvari prednost u odnosu na
ostale ponuđače. Ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko
uvidom u ponudu i priloženu dokumentaciju utvrdi da neki od
traženih dokumenata nedostaje ili je priložen dokument neistinitog
ili nepotpunog sadržaja.
Tenderska dokumentacija se, uz prezentiranje dokaza o uplati
nepovratnog novčanog iznosa od 40,00 KM po LOT-u, može
preuzeti u prostorijama ugovornog organa - Službe za komercijalne
poslove u periodu od 08 do 14 h ili na pismeni zahtjev ponuđača
dostaviti poštom ili elektronskim putem. Uplata se može izvršiti na
račun broj 1610000033890065 kod Raiffeisen bank BiH ili na
blagajni ugovornog organa. Na pismeni zahtjev, ponuđači mogu
dobiti na uvid tendersku dokumentaciju prije otkupa.
Ponuđač je dužan dostaviti ponudu na obrascu Ugovornog organa
(Anex 2 i3) a ostalu dokumentaciju iz tačke 6. STD u originalu ili
ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 (tri) mjeseca. Svi dokumenti
treba da budu složeni i označeni rednim brojevima, a sve stranice
ponude numerisane. Ponuđač je dužan opštu tendersku
dokumentaciju i ponudu za predmetni LOT dostaviti u jednoj
koverti sa imenom i adresom ponuđača na kojoj će pisati slijedeće
riječi: "Ponuda za LOT ____________________________ - NE
OTVARATI do __________ godine do 12:30 sati ".
(M1-A-7565-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: