Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka hemikalija, laboratorijskog pribora i posuđa

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 40, 27.05.2013

JU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 868-1-1-1-3/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
SARAJEVO
Kontakt osoba: Emina Hadžić
Adresa: Zmaja od Bosne 33 i 35
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200289040009
Telefon: 033723723
Faks: 033649359
Elektronska pošta(e-mail):pmf@pmf.unsa.ba
Internet adresa(web):www.pmf.unsa.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka hemikalija i laboratorijskog pribora
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka hemikalija, laboratorijskog pribora i posuđa
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
da je ponuđač registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti što
dokazuje dokumentima koji su navedeni u tenderskoj
dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
da ponuđač nije poslovao u prethodnoj fiskalnoj godini sa
gubitkom, što dokazuje dokumentima koji su navedeni u tenderskoj
dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
da ponuđač ispunjava uslove tehničke i/ili profesionalne
sposobnosti, što dokazuje dokumentima koji su navedeni u
tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 25.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 25.6.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 25.6.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Dekanat /III sprat/ visoka zgrada Fakulteta,
Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne 33
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Hemikalije
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
23.077,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 (jedna) godina od dana zaključivanja
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena, učešće: 90,00 %
2. Garantni rok, učešće: 5,00 %
3. Uslovi plaćanja, učešće: 5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne
33-35, Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijski pribor i posuđe
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
20.085,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
1 (jedna) godina od dana zaključivanja
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena, učešće: 90,00 %
2. Garantni rok, učešće: 5,00 %
3. Uslovi plaćanja, učešće: 5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne
33-35, Sarajevo
(M1-A-7613-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: