Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka goriva za motorna vozila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 40, 27.05.2013

JKP "KOMRAD" D.O.O. BIHAĆ
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 436-1-1-3-12/13
Broj obavještenja o nabavci: 436-1-1-1-10/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JKP "Komrad" d.o.o. Bihać
Kontakt osoba: Emira Tulek
Adresa: Trg Maršala Tita 10
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
IDB/JIB: 4263371940001
Telefon: 037223220
Faks: 037223221
Elektronska pošta(e-mail):komrad@komrad-bihac.ba
Internet adresa(web):www.komrad-bihac.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Opštinski nivo (FBiH),
BIHAĆ
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zaštita okoline
I.3. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 3 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a: 1.000.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o nabavci i isporuci goriva za motorna vozila
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
130.000 litara euro dizel D2, 6.200 litara benzin 95 OKT.
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
benzinske crpke dobavljača u urbanom dijelu grada
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 16.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a:
232.821,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a:
250.282,00 KM
V.5. Dodatne informacije
Ponude ponuđača "Čavkunović-BP" d.o.o. Bihać i "Petrol-P"
d.o.o. Bihać nisu prihvatljive zbog neprirodno niske cijene u
odnosu na cijenu koja je izražena u Obrascu o promjeni cijena
(OPC) Federalnog ministarstva trgovine Mostar, a na koje ponuđači
nisu dostavili kvalitetan odgovor tj. objašnjenje.
(M1-C-7229-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: