Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.12.2020. 08:13

Sazivanje dvanaeste vanredne sjednice Skupštine

Izvor: Dnevni Avaz, 17.12.2020.

RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010;

Fax; 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/l-0891/98.       

ID PDV  broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001

 Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba

 

NADZORNI ODBOR

 

Broj: 19938/2020

Banovići, 16.12.2020.godine

 

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima («Sl. novine FBiH br:81/15, Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima (Si.novine FBiH br.19/10), člana 46. Statuta RMU “Banovići” d.d. Banovići broj: 317/2016 od 11.01.2016.godine i broj: 4862/17 od 06.03.2017,godine, Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Rudnici mrkog uglja “Banovići” d.d. Banovići broj: 2089/2020 od 14.02.2020. godine, Odluke Nadzornog odbora RMU «Banovići» d.d. Banovići o sazivanju i održavanju 12 (dvanaeste) vanredne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići broj: 19934/2020 od 16.12.2020.godine, Nadzorni odbor objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju i održavanju 12 (dvanaeste) vanredne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići

 

I - 12 (dvanaesta) vanredna sjednica Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići će se održati 06.01.2021 .godine (srijeda) u Banovićima, u prostorijama Radničkog doma (pozorišna sala), Ul. Alije Izetbegovića br.30, sa početkom u 11 00 sati.

II - Za sjednicu Skupštine je utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

a) predsjednika Skupštine,

b) 2 (dva) ovjerivača zapisnika,          

2. Donošenje Odluke o razrješenju dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU „Banovići" d.d. Banovići imenovanog ispred državnog kapitala,

3. Donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU „Banovići” d.d. Banovići ispred državnog kapitala.

 

III - Odlukom Nadzornog odbora broj: 19935/2020 od 16.12.2020. godine, u Odbor za glasanje imenovani su:

1. mr.sc. Hamid Husić, dipl.inž.rud. - Predsjednik,

2. Minela Dostović-Hadžić,dipl.pravnik - zamjenik predsjednika,

3. Nedžad Nurković.dipl.ing.rud. - član,

4. Emir Husić,dipl.ecc. - zamjenik člana,

5. Merima Husić, dipl.pravnik - član,

6. Selma Dedić,dipl.pravnik - zamjenik člana

IV - Zapisničar na Skupštini će biti Sekretar društva - Samir Numanović, dipl.pravnik

V - Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH 30 dana prije održavanja Skupštine društva ili poslednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika, kao i glasanjem u odsustvu.

Glasanje u odsustvu se vrši u skladu sa članom 14. i 15. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima (SI. Novine FBiH br.19/10).

VI - Punomoći za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daju se u obliku pisane izjave (koja se može dobiti u društvu) potpisane od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika.

Punomoći iz stava 1. ove tačke daju se nakon objavljenog obavještenja o sazivanju Skupštine.

Dioničar-punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, dužan je najkasnije 3 (tri) dana, prije dana određenog za održavanje Skupštine, neposredno ili preporučenom poštom podnijeti Odboru za glasanje, prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine. Uz prijavu se obavezno prilaže dokaz o identifikaciji podnosioca prijave (fotokopija lične karte ili pasoša), a punomoćnici i punomoć.

Podnosiocu prijave ovlašteni radnik Društva će izdati potvrdu, koju je dioničar- punomoćnik dužan predati Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, uz predočenje isprave za identifikaciju, najkasnije 60 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

VII - Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, imaju pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedloga odluka u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

VIII -Uvid u listu dioničara, isprave, materijale, prijedloge koji se nalaze na dnevnom redu Skupštine može se izvršiti u prostorijama Uprave RMU «Banovići» d.d. Banovići, u Ul. Armije BiH br.52, svakim radnim danom od 10°°-1400 sati.

IX - Glasanje na sjednici Skupštine vrši se javno (aklamacijom) za tačku 1 (jedan), i tajno putem glasačkih listića za tačke 2 i 3 (dva i tri) dnevnog reda.

Tajno glasanje putem glasačkih listića se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovara «ZA» ili «PROTIV» prijedloga odluke ili drugog akta o kome se glasa, ili zaokruživanjem imena kandidata za koga se glasa.

X - Za tačku 1 i 2 (jedan i dva) dnevnog reda Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova zastupljenih dionica s pravom glasa, dok kod tačke 3. (tri) dnevnog reda za člana nadzornog odbora izabran će biti onaj kandidat koji dobiju najveći broj glasova od zastupljenih dionica s pravom glasa.

XI - Obavještenje će biti objavljeno u dnevnim novinama koje izlaze na teritoriji FBiH, Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira i na Web stranici Rudnika: www.rmub.ba. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone broj: 035-870-587 i 035-870-260 ili Fax: 035 875-166

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Mr.sc. Bego Birparić, dipl.inž.rud. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: