Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.12.2020. 09:40

Sazivanje vanredne Skupštine KLAS d.d. Sarajevo

Izvor: Oslobođenje, 29.12.2020.

KLAS d.d. SARAJEVO

Paromlinska 43, Sarajevo

NADZORNI ODBOR

 

Broj: KL-07-IP- 4577/20

Sarajevo, 25.12.2020.god.

 

Nadzorni odbor „KLAS" d.d. Sarajevo na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine broj: KL-07-IP- 4576/20 od 25.12.2020.g„ u skladu sa odredbama čl. 230. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BIH" br. 81/15, a u skladu sa članovima 213. i 216. Statuta „KLAS" d.d. Sarajevo, objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju vanredne Skupštine „KLAS" d.d. Sarajevo

 

I. Saziva se Skupština KLAS" d.d. Sarajevo za 12.01.2021. godine (utorak), s početkom u 10°°sati, u sjedištu Društva u Salajevu, Paromlinska 43. Novo Sarajevo.

 

II. Za Skupštinu se utvrđuje sljedeći

 

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine

2. Usvajanje Odluke o osnivanju privrednog društva BAZAR d.o.o. Sarajevo

 

III. Predsjedavajući, Odbor za glasanje i zapisničar Skupštine

1. Do izbora predsjednika skupštine. Skupštinom će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa

najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.

2. Imenuje se Odbor za glasanje u sastavu: Matura Mešić, predsjednik, Aida Jarebica - član i Lejla Pulić - član, svi radnici Društva.

3. Za zapisničara Skupštine određuje se Karčić Senada, radnik Društva.

 

IV. Prijedlozi odluka

1. Nadzorni odbor utvrđuje i upućuje Skupštini Društva na usvajanje prijedloge odluka po tačkama dnevnog reda sa pravom uvida u iste prema tački VII ove odluke.

 

V. Prijedlozi dioničara za izmjenu dnevnog reda i/ili prijedloga odluka Skupštine

1. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

2. Nadzorni odbor dužan je objaviti obavještenje o prijedlozima dioničara na isti način kao i obavještenje o sazivanju Skupštine. '

 

VI. Ovlašteni učesnici, prijava za učešće i način glasanja na Skupštini

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se na listi dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH nalazi 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

3. Osim svakog poslovno sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći viši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.

4. Punomoć se daje u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja Društvu neposredno, pfeporučenom poštom ili faxom u roku i na adresu kako je dalje u tačci 5. naznačeno za podnošenje prijave za učešće u radu Skupštine.

5. Skupštini mogu prisustvovati i u njenom radu učestvovati dioničari i/ili punomoćnici dioničara koji podnesu pisanu prijavu Odboru za glasanje, najkasnije tri dana prije datuma održavanja Skupštine, neposredno ili preporučenom poštom na adresu: „KLAS" d.d. Sarajevo, ul. Paromlinska br. 43, 71000 Sarajevo, služba za pravne, kadrovske i opšte poslove - za Skupštinu Društva ili putem faxa 033/ 640-549.

6. Najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine svaki dioničar i/ili punomoćnik dužan je Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti ličnu ispravu za identifikaciju.

7. Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime ili naziv/firmu dioničara, broj glasova kojim raspolaže, te naznačene prijedloge Odluka ili imena kandidata o kojima se glasa. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za" ili „protiv" prijedloga Odluke ili imena kandidata pri izbora organa Društva.

 

VII. Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

 

1. Dioničar, odnosno punomoćnik Dioničara Društva ima pravo izvršiti uvid u: listu dioničara Društva,

Prijedloge Odluka i druge isprave koje sc odnose na prijedloge Odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

2. Uvid u isprave i materijale, uz predočenje lične isprave za identifikaciju i predaju punomoći kada uvid vrši punomoćnik dioničara, kao i podnošenje prijava za učešće na Skupštini, može se obaviti svakim radnim danom od 12:00 do 14:00 sati u prostorijama Društva - Službe Pravnih, kadrovskih i opštih poslova, Paromlinska 43, Sarajevo.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: