Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.01.2021. 08:43

Sazivanje XXXI (tridesetprve) vanredne Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 04.01.2021.

UNISKOMERC d.d.SARAJEVO

 

Na osnovu člana 229. i 230. Zakona o privrednim društvima ( „Službene novine FBiH" br. 81/15), člana 83. stav 8. i člana 84. Statuta UNIS KOMERC d.d. Sarajevo, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine dioničara broj 58/20 od 28.12 2020. godine, Nadzorni odbor objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU XXXI /tridesetprve/ vanredne SKUPŠTINE DIONIČARA

 

XXXI /tridesetprva/ vanredna Skupština dioničara UNIS KOMERC d.d. Sarajevo, održat će se 20.01.2020. godine (srijeda), sa početkom u 10 sati u sjedištu Društva, ulica Azići broj 20, Sarajevo. Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

 

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

> predsjednika Skupštine

> dva ovjerivača zapisnika Skupštine

2.Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke Skupštine dioničara UNIS KOMERC d.d. Sarajevo br 117/20 od 30.11.2020. godine

3. Donošenje Odluke o zalaganju nepokretne imovine.

 

Do izbora predsjednika Skupštine, Skupštinom će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na XXXI /tridesetprvoj/ Skupštini izvršit će Odbor za glasanje: Senada Zvonić, predsjednik i Članovi Muamer Aganović i Safeta Garčević. Za zapisničara na Skupštini imenovana je Emina Nuspahić, sekretar Društva.

 

Dioničar sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu i dopunu dnevnog reda najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja. Prijedlozi se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom.

Učešće u radu i odlučivanju: Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, ima dioničar koji se nalazi na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana ako on pada u neradni dan. Dioničar ili punomoćnik dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine neposrednom predajom, putem faxa, e-maila ili preporučenom pošiljkom, a najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Uz prijavu prilaziti fotokopiju isprave za identifikaciju.

 

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika. Punomoć se daje u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika i predaje Društvu lično uz prijavu za učešće. Punomoćnik je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara vlastodavca.

 

Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vršit će se na dan održavanja Skupštine najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak rada Skupštine. Glasanje se vrši putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću «za» ili «protiv» prijedloga odluke, a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

 

Dioničar / punomoćnik ima pravo uvida u materijale prvi dan po objavljivanju ovog obavještenja na adresi Azići 20. Sarajevo, uz najavu na telefon 033 77 68 31, kod sekretara Društva.

 

NADZORNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: