Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.01.2021. 08:21

Sazivanje VIII (osme) vanredne Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 07.01.2021.

Na osnovu člana 230. i 232. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH" broj: 81/15), te u vezi sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-04-27482/20 od 08.12.2020.godine, Odluke Nadzornog odbora JP "Šume TK" dd Kladanj broj: 12732/20 od 30.12.2020. godine, a sve u skladu sa članom 115. Statuta JP "Šume TK" dd Kladanj, Nadzorni odbor Preduzeća, objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanja VIII (osme) vanredne Skupštine dioničara JP "Šume TK" dd Kladanj, za dan 26.01.2021.godine

 

I

Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" dioničko društvo Kladanj daće se VIII (osma) vanredna Skupština dioničara održati dana 26.01.2021 .godine (utorak), sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, uL Fadila Kurtagka br.l.

Sazivač VIII (osme) vanredne Skupštine dioničara JP "Šume TK" dd Kladanj je Nadzorni odbor Preduzeća.

 

II

Za VIII (osmu) vanrednu Skupštinu dioničara JP "Šume TK" dd Kladanj predložen je sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine dioničara:

a) izbor predsjednika Skupštine dioničara,

b) izbor dva ovjerivača zapisnika.

2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora JP "Šume" dd Kladanj

3. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora JP "Šume TK" dd Kladanj

 

III

Odbor za glasanje na VIII (osmoj) vanrednoj Skupštini dioničara, radit će u sastavu

1. Rustemović Mirza, dipl.ecc    predsjednik,

2. Krekić Mirsada, SSS/eko.teh                  član,

3. Čaminski Šonja, SSS/gimnazija član,

 

Zapisničar na Skupštini će biti sekretar Preduzeća.

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i na izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

Dioničar-punomoćnik dužan je, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine; podnijeti prijavu Odboru za glasanje za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini.

Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pisano ovlaštenje/ punomoć za zastupanje dioničara, a Odbor za glasanje je dužan provjeriti valjanost ovlaštenja / punomoći i identitet punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.

Punomoć se dostavlja dioničkom društvu lično .poštanskom pošiljkom, putem faxa ili putem e-maila, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, a original punomoći dostavlja se na samoj Skupštini.

Punomoć data za konkretnu skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu.

Odbor za glasanje izdat će potvrdu o prijavi za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini koju učesnik u radu Skupštine obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Glasanje na skupštini vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Preduzeća.

Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja za održavanje Skupštine, dioničari imaju pravo uvida u listu dioničara i sve materijale i prijedloge odluka po dnevnom redu Skupštine, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ulica Fadila Kurtagića br.l., kod sekretara Preduzeća ili Uprave Preduzeća od 7.00 do 15.30 sati.

 

Informacije na tel. 035/621-212.

 

Nadzorni odbor

JP „Šume TK" dd Kladanj

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: