Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.04.2022. 09:29

Sazivanje redovne Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 04.04.2022.

Temeljem članka 232., a vezano za članak 230. i 233. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine FBiH"broj: 81/15), te članka 82. stavak 1. Zakona o investicijskim fondovima (Službene novine F BiH broj: 85/08 i 25/17), Odluke o sazivanju redovne skupštine Zatvorenog investicijskog fonda CROBIH FOND d.d. Mostar, donesene dana 30.03.2022. god., Nadzorni odbor objavljuje:

 

OBAVIJEST

O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE

Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom CROBIH FOND d.d. Mostar

 

I Skupština Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom CROBIH FOND d.d. Mostar saziva se za srijedu 27.04.2022. godine, s početkom u 12:00 sati u sjedištu Fonda, u ul. Kneza Branimira 2/U, Mostar.

II Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, osobno ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 30% dionica s pravom glasa.

III Za Skupštinu je utvrđen slijedeće dnevni red:

1.            Izbor radnih tijela Skupštine: predsjedatelja i dva ovjerovitelja zapisnika:

2.            Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća Fonda za 2021. godinu uključujući Financijsko izvješće i Provedbu investicijske politike, Izvješće Nadzornog odbora, Izvješće Odbora za reviziju i Izvješće vanjskog revizora Fonda za 2021. godinu;

3.            Razmatranje i usvajanje Odluke o rasporedu rezultata Fonda iz 2021. godine;

4.            Razmatranje i usvajanje Odluke o izbom vanjskog revizora Fonda za 2022. godinu;

5.            Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju Fonda - na osobni zahtjev;

6.            Izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju Fonda;

7.            Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članovima Odbora'za reviziju;

 

IV           NO Fonda utvrdio je prijedloge odluka po točkama dnevnog reda kako slijedi:

1.            Predsjednik Skupštine izabrat će se na Skupštini, iz reda prisutnih odnosno zastupljenih dioničara. Do imenovanja predsjednika, Skupštinu Fonda će otvoriti i voditi prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Ovjerovitelji zapisnika izabrat će se na Skupštini, iz reda prisutnih odnosno zastupljenih dioničara

2.            Predlaže se Skupštini da donese Odluku usvajanju Godišnjeg izvješća Fonda za 2021.godinu uključujući Financijsko izvješće i Provedbu investicijske politike, Izvješće Nadzornog odbora, Izvješće Odbora za reviziju i Izvješće vanjskog revizora Fonda za 2021. godinu

3.            Predlaže se Skupštini da donese Odluku o rasporedu dobiti Fonda iz 2021. godine po prijedlogu NO Fonda

4.            Predlaže se Skupštini da donese Odluku o izbom Vanjskog revizora za 2022. godinu po prijedlogu NO Fonda.

5.            Predlaže se Skupštini da donese Odluku razrješenju predsjednika i članova Odbora za revizijm Fonda - na osobni zahtjev -4

6.            Predlaže se Skupštini da donese Odluku o izbom i imenovanju članova Odbora za reviziju Fonda po prijedlogu dioničara. Nadzornog odbora Fonda

7.            Predlaže se Skupštini da donese Odluku o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članov ima Odbora za reviziju po prijedlogu dioničara/Nadzornog odbora Fonda.

Nadzorni odbor Fonda utvrdio je radna tijela u sastavu:

Odbor za glasovanje: Ozren Bubaš, Josipa Arapović i Toni Kolobarić Zapisničar: Mirko Martinović.

V             Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji su se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federacije BiH nalazili 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

VI           Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda, prijedloga odluka Skupštine i prijedlog kandidata za organe Fonda, ako je njihov izbor stavljen na dnevni red, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ove obavijesti, uz obvezu Društvu da takav prijedlog objavi na isti način kao i ovu obavijest, na teret Fonda, osim za dio prijedloga koji premašuje 100 riječi, za koje troškove objavljivanja snosi predlagatelj.

Uz prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Fonda moraju se dostaviti i dokazi o ispunjavanju uvjeta iz Zakona o investicijskim fondovima, Zakona o gospodarskim društvima i Statuta Fonda.

VII          Skupštini Fonda mogu prisustvovati dioničari ih punomoćnici dioničara, koji su se prijaviti Odboru za glasovanje najmanje tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnim papirima i udruženje sa svojstvom pravne osobe osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski zastupnik ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju skupštine Fonda daje se u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara i punomoćnika koja mora biti ovjerena sukladno zakonu, a dostavlja se Fondu osobno, poštom ili Faksom (uz predočenje originala na sam dan Skupštine) tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Prije početka same Skupštine punomoćnici i dioničari moraju imati valjane osobne dokumente radi identifikacije i registracije na skupštini.

Punomoć prestaje ako se dioničar registrira za sudjelovanje i prisustvuje skupštini s izričitom iskazanom namjerom da osobno glasuje, zatim izdavanjem punomoći drugoj osobi ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara, s učinkom danom dostavljanja Fondu, te danom upisa kod Registra prijenosa dionica od strane dioničara. Dioničar i/ili punomoćnici dioničara snose troškove dolaska i sudjelovanja u radu skupštine. Pravo odlučivanja na skupštini dioničari mogu ostvariti putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Fondu putem pošte ili faksa ali tako da u roku pet dana od dana objavljivanja ove obavijesti pismenim putem obavijeste Fond da žele pravo odlučivanja na skupštini ostvariti glasovanjem u odsutnosti.

VIII Dioničar ima pravo, počevši od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine, u prostorijama Fonda, u Mostaru, Kneza Branimira 2/R, izvršiti uvid u materijale i isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine, radnim danom od 9 do 13 sati. Kontakt telefon i faks:++387 36 328 687.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Mirzet Ribić v.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: